Nasz znak: GPGiOŚ-IV.6721.1.2017                                                                                  Poronin, 16.03.2017r.

OGŁOSZENIE /OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PORONIN z dnia 16.03.2017 r.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Poronin Uchwały Nr XXII/130/2016 z dnia 7 września 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowe Bystre dla obszaru wskazanego na załączniku graficznym do ww. uchwały.

Granice terenu objętego zmianą planu zostały przedstawione na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część w/w uchwały (zamieszczonej do wglądu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poronin i na stronie internetowej gminy www.poronin.pl w BIP)

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww planu i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Poronin w terminie do dnia 10 kwietnia 2017r. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Poronin.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski do prognoz mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@poronin.pl

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia wniosków zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin na stronie www.poronin.pl

Ogłoszenie umieszczono na okres 26 dni (tj. od 16.03.2017r. do 10.04.2017r.)

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poronin

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin (www.poronin.pl)

Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Poronin (www.poronin.pl)

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Bronisław Stoch