Gmina Poronin w dniu 29 marca 2016 roku podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn: „ Rozbudowa szkoły podstawowej w Poroninie – Etap I (przewiązka) oraz remont dachu na istniejącym obiekcie”

Gmina Poronin otrzymała dofinansowanie w ramach Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach Działania 6.2 Rozwój Obszarów Wiejskich, Schemat B. Infrastruktura społeczna w tym edukacja i sportowa.

Celem realizacji zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem w dostępie do wysokich standardów edukacyjnych oraz infrastruktury rekreacyjno-sportowej a także podniesienie, jakości oferty edukacyjno-wychowawczej i rekreacyjno-sportowej oraz poprawa warunków życia mieszkańców w Gminie Poronin, poprzez udostępnienie mieszkańcom nowej infrastruktury społecznej.

Realizacja projektu poprawi warunki pracy szkoły oraz podniesie, jakość nauczania uczniów poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły gdyż do tej pory zbyt mała ilość sal lekcyjnych ograniczała możliwości kadry nauczycielskiej.

Całkowita wartość projektu 1 785 961,08 w tym dofinansowania 600 000,00 zł