Sesja odbędzie się w poniedziałek 3 października 2016 r., o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka

Kultury w Poroninie, ul. Piłsudskiego 2 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 7 września

2016 r.

3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Gminy Poronin na lata 2016-2022.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poronin

udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych

obiektów położonych na terenie Gminy Poronin.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: wykreślenia oraz ustanowienia służebności gruntowej przez

nieruchomość stanowiącą własność Gminy Poronin.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń

kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019 dla Gminy Poronin” sporządzonego przez Podhalańskie

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12. Sprawy bieżące.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.