Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z XXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 28 grudnia 2016 r.

3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Poronin na lata 2016-2023.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia samorządowej jednostki                      
  organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Poroninie oraz nadania jej statutu.

7.Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
  ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za
  parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Poronin oraz określenia sposobu        pobierania opłaty.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty prolongacyjnej.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Poronin.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.

13.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/69/2015 Rady Gminy Poronin        z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru.

14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

15.Sprawy bieżące:

    - Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Poronin w roku 2017.

16.Wolne wnioski.

17.Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w środę 1 lutego 2017 r., o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Poroninie,
ul.  Józefa Piłsudskiego 5.