Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 3 października 2016 r.

3.Przyjęcie protokołu z XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 13 października 2016r.

4.Przyjęcie protokołu z XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu

14 listopada 2016 r.

5.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

6.Interpelacje i zapytania Radnych.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2016.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin.

9.Podjęcie uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Poronin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

10.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

11.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

12.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

13.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poronin w latach 2017 - 2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poronin.

14.Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Gminy Poronin oraz nadania jej statutu.

15.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

16.Podjęcie uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Poronin

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18.Sprawy bieżące.

19.Wolne wnioski.

20.Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w środę 30 listopada 2016 r., o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.