Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Poronin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

3.Sprawy bieżące.

4.Wolne wnioski.

5.Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w czwartek 15 grudnia 2016 r., o godz. 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, ul. Piłsudskiego 2.