Wójt Gminy Poronin

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

„Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Poroninie”

Urząd Gminy Poronin,

34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5

SOiA-OrII.210.10.2016

1.Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:

a)nazwa stanowiska: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Poroninie,

b)wymiar czasu pracy: pełny etat, tj. 40 godzin tygodniowo.

2.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a)posiadać obywatelstwo polskie,

b)posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Poroninie,

c)cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

d)posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

e)nie być karaną za przestępstwo popełnione umyślnie, oraz nie może toczyć się przeciwko niej postępowanie karne,

f)posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

g)posiadać wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane ekonomiczne, prawnicze, administracyjne, z zakresu zarządzania,

h)posiadać biegłą znajomość obsługi komputera z zakresu MS Office.

3.Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a)znajomość przepisów ustaw o finansach publicznych, rachunkowości, o samorządzie gminnym, systemie oświaty, Karty Nauczyciela,

b)znajomość zasad ochrony danych osobowych, w tym obowiązujących w urzędach administracji publicznej,

c)doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

d)doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,

e)doświadczenie zawodowe w zakresie ekonomii, księgowości lub organizacji pracy,

f)preferowany staż pracy na stanowisku kierowniczym powyżej 10 lat,

g)preferowane wykształcenie wyższe kierunek zarządzanie, specjalizacja rachunkowość i finanse,

h)komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, dokładność, systematyczność, zaangażowanie, dobra organizacja pracy, punktualność, wysoka kultura osobista.

4.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

I. W zakresie organizacji i zarządzania oświatą:

1.Analiza aktualnych uwarunkowań realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy.

2.Nadzór merytoryczny na poszczególnymi placówkami oświatowymi w zakresie zadań realizowanych przez Gminę.

3.Opracowywanie regulaminu komisji konkursowej i przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.

4.Sporządzanie dokumentacji związanej z powołaniem i odwołaniem dyrektora placówki oświatowej.

5.Opiniowanie powołania i odwołania wicedyrektorów placówek oświatowych.

6.Udział w posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej w zakresie awansu zawodowego dyrektorów placówek oświatowych.

7.Przygotowywanie pełnej dokumentacji i udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

8.Udział w charakterze obserwatora w komisjach kwalifikacyjnych powoływanych na stopień nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego.

9.wnioskowanie o uchylenie uchwał rad pedagogicznych niezgodnych z przepisami prawa.

10.Przygotowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli i regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz przeprowadzenie uzgodnień z organizacjami związkowymi.

11.Opracowywanie regulaminu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przy uwzględnieniu wniosków dyrektorów placówek oświatowych.

12.Ustalanie corocznie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalanie specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.

13.Przygotowywanie i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych.

14.Dokonywanie oceny pracy dyrektorów palcówek oświatowych przy uwzględnieniu oceny cząstkowej organu prowadzącego nadzór pedagogiczny, sporządzanie pełnej dokumentacji w tym zakresie.

15.Ustalanie wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych ze środków specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

16.Przygotowywanie dla Wójta propozycji przyznania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych.

17.Przygotowywanie wniosków o przyznanie nagrody Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji narodowej oraz odznaczeń resortowych i państwowych.

18.Przygotowywanie dokumentacji w zakresie przyznania godzin ponadwymiarowych dla dyrektorów.

19.Współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie podziału kompetencyjnego zadań określonego przepisami prawa.

II. W zakresie spraw finansowo-budżetowych:

1.Opracowywanie na podstawie wniosków budżetowych złożonych przez dyrektorów zbiorczych projektów planów wydatków budżetowych dla placówek oświatowych.

2.Sporządzanie projektów planów wydatków budżetowych CUW.

3.Sporządzanie stałych informacji dla dyrektorów jednostek oświatowych o stanie realizacji planów wydatków budżetowych.

4.Sporządzanie informacji w zakresie realizacji wydatków budżetowych dla Wójta, Rady Gminy, stałych Komisji Rady Gminy.

5.Sporządzanie sprawozdań opisowych z realizacji wydatków budżetowych w układzie działów
i rozdziałów budżetowych.

6.Zatwierdzanie dokumentów księgowych wydatków CUW i placówek oświatowych.

7.Dysponowanie środkami finansowymi zatwierdzonymi w planie wydatków budżetowych CUW.

III. W zakresie sprawozdawczości:

1.Sporządzanie sprawozdań zbiorczych.

2.Rozliczanie dotacji.

IV. W zakresie spraw kadrowych:

1.Prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów placówek oświatowych.

2.Dokonywanie zmian wymiarów wynagrodzeń dyrektorów.

3.Sporządzanie dokumentacji w zakresie spraw kadrowych i awansu zawodowego dyrektorów.

4.Prowadzenie teczek akt osobowych i kartotek urlopowych pracowników CUW.

V. W zakresie zaopatrzenia:

1.Zaopatrzenie placówek oświatowych w druki szkolne oraz ich ewidencja.

2.Przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargów w zakresie zaopatrzenia placówek oświatowych w opał.

VI. W zakresie dowozu uczniów do szkół:

1.Prowadzenie dokumentacji i nadzorowanie funkcjonowania autobusu szkolnego.

2.Organizowanie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy.

3.Sporządzanie dokumentacji w zakresie refundacji kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

VII. W zakresie prac Komisji Socjalnej Nauczycieli Emerytów i Rencistów.

1.Przygotowywanie regulaminu i dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Komisji.

2.Organizowanie pracy Komisji.

VIII. W zakresie pomocy materialnej dla uczniów:

1.Przyjmowanie wniosków i ich analiza oraz korespondencja.

2.Wystawianie decyzji.

3.Sporządzanie list wypłat.

4.Prowadzenie rejestru udzielonej pomocy materialnej dla uczniów.

5.Sporządzanie sprawozdań.

6.Przygotowywanie dokumentacji związanej z wyjazdem uczniów z rodzin najuboższych na wypoczynek letni organizowany przez Kuratorium Oświaty.

IX. W zakresie organizacji:

1.Przygotowywanie projektów uchwał na sesje Rady Gminy w zakresie zadań oświatowych, zakładania szkół i przedszkoli, ich łączenia i likwidacji.

2.Przygotowywanie zarządzeń Wójta w zakresie oświaty.

3.Przygotowywanie decyzji.

4.Opracowywanie regulaminów wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, przeprowadzanie konsultacji z organizacjami związkowymi

5.Współpraca z dyrektorami szkół w zakresie realizacji obowiązku szkolnego oraz
w zakresie wykonywania zaleceń Kuratorium Oświaty wynikających z procedur nadzoru pedagogicznego.

6.Sporządzanie dokumentacji w zakresie nie realizowania obowiązku nauki.

7.Prowadzenie dziennika korespondencyjnego.

8.Wydawanie zarządzeń wewnętrznych i prowadzenie ich rejestru.

9.Koordynacja współpracy pomiędzy obsługiwanymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie realizowanych przez nie zadań statutowych.

10.Współpraca z instytucjami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi.

Ponadto:

-Współpraca z Delegaturą Kuratorium Oświaty i Kuratorium Oświaty w zakresie zadań określonych przepisami.

-Prowadzenie działań wynikających ze złożonych skarg na funkcjonowanie placówek oświatowych lub na dyrektorów.

5.Wymagane dokumenty:

a)szczegółowe CV,

b)kwestionariusz osobowy,

c)list motywacyjny,

d)kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

e)kserokopie świadectw pracy,

f)kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje, o których mowa w pkt 2,

g)inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów dodatkowych, o których mowa w pkt 3,

h)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku Dyrektora CUW,

i)oświadczenie o niekaralności.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Poronin lub pocztą na adres: Urząd Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
w Poroninie” w terminie do dnia 08 grudnia 2016 r.

Uwaga: Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze oraz prawo podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej zatrudnienia wyłonionego kandydata.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani telefonicznie lub pisemnie. Wszyscy kandydaci będą informowani o wyniku naboru.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu i zostaną umieszczone w protokole, będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

Wymagane dokumenty aplikacyjne; list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.
z 2016r. poz. 902).

Poronin, dnia 28 listopada 2016 r.