Wójt Gminy Poronin

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Ekodoradcy

w Urzędzie Gminy Poronin,

34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5

1.Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:

a)nazwa stanowiska: ekodoradca

b)wymiar czasu pracy: pełny etat, tj. 40 godzin tygodniowo.

2.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a)posiadać obywatelstwo polskie,

b)posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ekodoradcy,

c)cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

d)posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

e)nie być karaną za przestępstwo popełnione umyślnie, oraz nie może toczyć się przeciwko niej postępowanie karne,

f)wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, z zakresu ochrony środowiska, energetyki, źródeł ciepła, odnawialnych źródeł energii, budownictwa, chemii, fizyki, ekonomii itp.

g)co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego lub zdobytego w organizacjach

np.: pozarządowych, studenckich etc.

h)umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych (MS Office, Internet),

i)znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,

j)znajomość ogólnej sytuacji środowiskowej i stanu jakości powietrza w Polsce,

k)umiejętności szybkiego uczenia się, strategicznego myślenia (ciekawość, syntetyczne myślenie, formułowanie wizji, planowanie, nastawienie na realizację celów),

l)elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie i pracy

zdalnej,

m)kreatywność, nieszablonowe myślenie, podejmowanie inicjatyw, proaktywność,

n)gotowość podnoszenia kwalifikacji (stanowisko wiążę się z koniecznością odbycia

obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych),

o)komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień

publicznych i prowadzenia spotkań.

3.Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a)doświadczenie w zakresie wykonywania audytów energetycznych, ekologicznych, efektywności energetycznej, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,

b)doświadczenie projektowe lub wykonawcze w budownictwie,

c)doświadczenie w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalności, dokumentów typu PONE, PGN, POP,

d)znajomość języka angielskiego,

e)samodzielność działania,

f)roczne doświadczenie w jednostkach samorządowych lub w instytucjach powołanych do ochrony środowiska,

g)ukończenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej, profesjonalnej prezentacji,

h)gotowość do pracy w niestandardowych godzinach, dostosowanych do potrzeb mieszkańców,

i)wysoki poziom motywacji,

j)umiejętność pracy w zespole,

k)umiejętność prowadzenia negocjacji,

l)swobodne prowadzenie korespondencji, rozmów telefonicznych oraz spotkań
z interesantami, klientami, mieszkańcami gminy,

m)umiejętności planowania, zarządzania pracą oraz czasem.

4.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a)zdefiniowanie indywidualnego planu działania wraz z jego harmonogramem,

b)współtworzenie gminnej strategii ochrony powietrza,

c)aktualizacja i integracja gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną,

d)nadzór nad wdrażaniem przyjętej w gminie strategii gospodarki niskoemisyjnej poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych,

e)pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,

f)pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie,

g)pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc
w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację,

h)udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną),

i)prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła,

j)współpraca z władzami gminy stanowiąc wsparcie wójta w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza / dostarczanie wsparcia decydentom, informowanie i angażowanie władz gminy,

k)współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi etc.,

l)monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania,

m)rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu,

n)przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu Zarządzającego UMWM,

o)stała współpraca z Zespołem Zarządzającym UMWM oraz Centrum Kompetencji,

p)zarządzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do Eko-doradcy w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami,

q)przekazywanie zespołowi zarządzającemu i urzędowi gminy informacji na temat ewentualnych odnotowanych przypadków materializacji ryzyka, których monitorowanie zostało mu powierzone,

r)zastępowanie innych ekodoradców w przypadku nieobecności,

s)zebranie informacji w celach inwentaryzacyjnych - stworzenie ankiety, prowadzenie spotkań w celu dokonania inwentaryzacji źródeł emisji w gminie,

t)współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi
w WFOŚiGW w Krakowie ekspertami ds. energetyki etc.),

u)aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie,

v)stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach,

w)udział w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych dla ekodoradców organizowanych przez Zespół Zarządzający UMWM.

5.Wymagane dokumenty:

a)szczegółowe CV,

b)kwestionariusz osobowy,

c)list motywacyjny,

d)kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

e)kserokopie świadectw pracy,

f)kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje, o których mowa w pkt 2,

g)inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów dodatkowych, o których mowa w pkt 3,

h)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku ekodoradcy,

i)oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

j)oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Poronin lub pocztą na adres: Urząd Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ekodoradcy w Urzędzie Gminy Poronin” w terminie do dnia 28 listopada 2016 r.

Uwaga: Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze oraz prawo podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej zatrudnienia wyłonionego kandydata.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani telefonicznie lub pisemnie. Wszyscy kandydaci będą informowani o wyniku naboru.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu i zostaną umieszczone w protokole, będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

Wymagane dokumenty aplikacyjne; list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1202 ze zm)”.

Zatrudnienie ekodoradcy jest współfinansowane z projektu LIFE, którego działania skierowane są na rzecz środowiska i klimatu i obejmuje perspektywę zatrudnienia na okres 6 lat.

Poronin, dnia 17 listopada 2016 r.

Wójt Gminy Poronin

(…) Bronisław Stoch