Gmina Poronin - strefa mieszkańca

OGŁOSZENIE o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci na rok 2022

            Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 t.j.) Gmina Poronin ogłasza, że:

  1. Roczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 w/w ustawy na rok 2022 wynosi :  6 420,11 zł na jedno dziecko.
  2. Miesięczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 w/w ustawy na rok 2022 wynosi :  535,01 zł na jedno dziecko.
  3. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Poronin wg Systemu Informacji Oświatowej wynosi: 259,00.
  4. Roczna podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na rok 2022 wynosi :  6 016,06 zł na jedno dziecko.
  5. Miesięczna podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na rok 2022 wynosi :  501,34 zł na jedno dziecko.
  6. Statystyczna liczba dzieci w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez Gminę Poronin, pomniejszona o liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 105,00.

/statystyczna liczba uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, z tym z zespołem Aspergera, w przedszkolu wynosi: 2                      

statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym wynosi: 3/