Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Podatek od środków transportu 2024

  • 12 stycznia 2024 / 10:20

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.) – Rada Gminy Poronin uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LVI/379/2022 Rady Gminy Poronin z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy Poronin

Adam Pawlikowski