Gmina Poronin - strefa mieszkańca

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI FIRM BUDOWLANYCH

  • 6 grudnia 2021 / 14:56

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 888, ze zm.) utrzymanie czystości i porządku na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z placu budowy nie stanowią odpadów komunalnych. Gmina nie może więc w ramach systemu ich odbierać, a tym bardziej pobierać opłat za ich wywóz.

Selektywna zbiórka - informacja

  • 6 grudnia 2021 / 14:56

Podstawowe informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Poronin

Znowelizowana w lipcu 2019 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości w całym kraju obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie utrzymania porządku i czystości.