Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Gmina Suchy Las

Umowa o wspołpacy partnerskiej pomiędzy Gminami Poronin a Suchy Las została zawarta 29 maja 2012 roku. 

Współpraca partnerska polega na: wspieraniu inicjatyw umożliwiających mieszkańcom obu Gmin wzajemne poznanie
swojej historii, wspieraniu organizacji, stowarzyszeń, fundacji i wspólnot lokalnych, których celem jest rozwijanie i pielęgnowanie wzajemnych kontaktów, wspieraniu wymiany samorządowych doświadczeń obu Gmin, podejmowaniu i wspieraniu inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym, rekreacyjnym, które umożliwią kontakty między mieszkańcami Gmin.

Zgodnie z zawartą umową parnterską Gminy Poronin i Suchy Las zobowiązały się w szczególności rozwijać i promować współpracę w następujących dziedzinach: szkolnictwo i praca z młodzieżą, kultura i sztuka, turystyka, sport i wypoczynek, ochrona środowiska, wspieranie rzemiosła i działalności gospodarczej, gminne i regionalne plany rozwoju, wspieranie kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi, pozyskiwanie środków finansowych w ramach współpracy partnerskiej. 

Delegacja z Suchego Lasu regularnie odwiedza naszą Gminę. Również przedstawiciele władz Gminy Poronin wielokrotnie odbywali wizyty w Suchym Lesie. 

***

W 2022 roku w Szkole Podstawowej w Suchem zostało podpisane porozumienie z gminą partnerską Suchy Las. Dzięki temu szkoły będą mogły wymieniać doświadczenia oraz poznawać walory obu regionów. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: wójt Gminy Poronin Anita Żegleń, Marcin Buliński - zastępca wójta Gminy Suchy Las, oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół. Porozumienie zostało zawarte między Szkołą Podstawową im. Antoniny Tatar w Suchem a Szkołą Podstawową nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie. 

Maria Antas, dyrektor szkoły w Suchym Lesie, wyjaśniła, że celem zawarcia porozumienia jest nawiązanie trwałej przyjaźni zarówno między uczniami, jak i nauczycielami. Kolejny cel to realizacja wspólnych przedsięwzięć, które wzbogacą proces edukacyjny i przyczynią się do rozwoju obu szkół. Obszary współpracy dotyczą realizacji projektów szkolnych i wymiany młodzieży, doświadczeń kadry kierowniczej i nauczycieli w ramach pracy pedagogicznej. 

- Szkoły będą uzgadniać ze sobą plany i decyzje dotyczące umowy partnerskiej oraz będą się wzajemnie informować o stanie realizacji porozumienia. Cieszę się, że będziemy mogli współpracować nie tylko na poziomie kadry kierowniczej i grona pedagogicznego, ale też poznawać uczniów. Liczę na owocną, uśmiechniętą i życzliwą współpracę - mówiła dyrektor szkoły w Suchym Lesie. 

- Wymiana doświadczeń to coś bardzo cennego. Tym, co może być najbardziej inspirujące i najcenniejsze we współpracy, to młodzi ludzie - dodała wójt Anita Żegleń. 

- Bardzo lubimy przyjeżdżać do Poronina. Zawsze spotykamy się tutaj z otwartością i gościnnością. To jest to, czego często współcześnie brakuje - mówił Marcin Buliński, zastępca wójta Gminy Suchy Las. - Umowa, którą zawieramy między szkołami, jest przejawem tego, że ludzie chcą ze sobą rozmawiać, przyjaźnić się, wymieniać doświadczeniami i chcą się odwiedzać. Widać, że to, co zaczęło się 10 lat temu, owocuje - podsumował. 

Po części oficjalnej delegacja z Suchego Lasu zwiedziła Szkolne Muzeum Techniki „Rupieć” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Heleny Marusarzówny w Zębie oraz Szkolne Muzeum w Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie, a także siedzibę Związku Podhalan Oddziału Poronin w Wańkówce i na koniec nowo otwartą filię GOK w Poroninie z siedzibą w Suchem. Przedstawiciele delegacji obejrzeli wystawę konkursową i zwycięski projekt na pomnik prof. Franciszka Łukaszczyka – ojca polskiej onkologii. Delegacja została również zaproszona do Teatru Witkacego w Zakopanem. Natomiast w dniu następnym odbyła się wycieczka na Halę Gąsienicową.