Gmina Poronin - strefa mieszkańca

XLIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) z w o ł u j ę: XLIX Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  28 kwietnia 2022 r.
 3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poroninie za 2021 rok. Druk nr 349
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poroninie w roku 2021. Druk nr 350
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy lub części takich nieruchomości,
  a powstają odpady komunalne. Druk nr 351
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

                                                                                                

Sesja odbędzie się we wtorek 14 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.