Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie informuje o terminach składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

  • Wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres do 29 kwietnia 2022 r., dotyczące obywateli Ukrainy nieposiadających numeru PESEL, składa się do 15 lipca 2022 r.
  • Wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres do 1 lipca 2022 r. składa się do 31 lipca 2022 r.
  • Wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres od 2 lipca 2022 r. składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem (np. wniosek za okres od  2 lipca do 31 lipca 2022 r. składa się do 31 sierpnia 2022 r.).

 

Uwaga: Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których wyżej mowa, pozostawia się bez rozpoznania!

Link do strony:
http://ops.poronin.pl/