Gmina Poronin - strefa mieszkańca

LI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) z w o ł u j ę: LI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z L Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  30 czerwca 2022 r.
 3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2022. Druk nr 367
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin. Druk nr 368
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poronin. Druk nr 369
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora
  i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Poronin. Druk nr 370
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej wzniesienia pomnika Franciszka Łukaszczyka. Druk nr 371
 10. Sprawy bieżące.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.
 13.                                                                                         

Sesja odbędzie się w środę 7 września 2022 r., o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5.