Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ogłoszenie Wójta Gminy Poronin

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poronin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 503) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałą Nr XLIII/302/2021 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2021 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poronin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 września 2022 r. do 12 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Poronin (ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin), Sala Obrad, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania.

Ponadto projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Poronin: https://www.poronin.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin: https://bip.malopolska.pl/ugporonin.

Zmiana studium obejmuje tekst i rysunki w zakresie: korekty granic administracyjnych wskazanych na rysunkach studium,
dopuszczenia lokalizacji przepompowni ścieków w Murzasichlu, dopuszczenia lokalizacji wieży widokowej w rejonie Polany Zgorzelisko, zasad lokalizacji inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii, zmiany i uzupełnienia ustaleń
w zakresie wskaźników urbanistycznych, uzupełnienia ustaleń w zakresie odstępstw oraz interpretacji zapisów studium na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się dniu 3 października 2022 r. w sali GOK, ul. J. Piłsudskiego 2, godz. 11.00. Dyżur informacyjny zespołu projektowego odbędzie się w dniu dyskusji publicznej w godzinach od 11.00 do 16.00 i dodatkowo w dniach: 4 i 10 października 2022 r. w godzinach od 10.00 do 15.00
w sali obrad Urzędu Gminy Poronin.

 

Zgodnie z art. 8c oraz art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Poronin, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określnych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2022 r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
, projekt zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją. Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,zgodnie z art. 40 ustawy, mogą być wnoszone w formie pisemnej do Wójta Gminy Poronin, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: gmina@poronin.pl lub platformy ePUAP (y40v6f7xes/skrytka) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Wójt Gminy Poronin.

Informuję, że:

1.Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie. 2.Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Poronin z siedzibą ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin i są one podawane w celu składania uwag do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poronin. 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe. 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy. 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

  1. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 8 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz § 9 pkt 13 w związku z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
    9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych. 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: ochronadanych@poronin.pl.

 

Ogłoszenie umieszczono na okres 50 dni (tj. od 15.09.2022 r. do 03.11.2022 r.)

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poronin

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin (http://bip.malopolska.pl/ugporonin)

Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Poronin (www.poronin.pl)

 

Wójt Gminy Poronin

Anita Żegleń (-)

 

 

Pliki do pobrania
1_14_STUDIUM_wyłożenie-tab.ogł
uwaga_studium_prognoza_wzór 2022