Gmina Poronin - strefa mieszkańca

LVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) z w o ł u j ę: LVI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin. Sesja odbędzie się w czwartek 24 listopada 2022 r., o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 27 października 2022 r.
 3. Przyjęcie protokołu z LV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 4 listopada 2022 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2022 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Poronin na rok 2022. Druk nr 382
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin. Druk nr 383
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Druk nr 384
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Druk nr 385
 10. Podjęcie uchwały w sprawie:  ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Druk nr 386
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki z oddziałami  przedszkolnymi w Stasikówce oraz zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu z oddziałami przedszkolnymi poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Podstawowej filialnej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stasikówce o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym i Szkoły Podstawowej filialnej w Małem Cichem o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym oraz likwidacje dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Druk nr 387
 12. Sprawy bieżące.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Poronin
Adam Pawlikowski