Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Najlepszy Sołtys Małopolski A.D. 2022 - konkurs

Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego organizuje już po raz 22. Konkurs "Najlepszy Sołtys Małopolski A.D. 2022. Inicjatywa jest świetną okazją do wspólnego docenienia pracy osób, które są opoką funkcjonowania społeczności lokalnych. Pula nagród finansowych przewidziana w Konkursie wynosi 100 tys. zł i zostanie przeznaczona na wsparcie realizacji inicjatyw w zwycięskich sołectwach / radach osiedli / dzielnic.

Regulamin Konkursu
Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego A.D. 2022
1. Organizatorem Konkursu pn. „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego A.D. 2022”,
zwanego dalej konkursem, jest Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Patronat Honorowy
nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.

2. Konkurs skierowany jest do Sołtysów, Przewodniczących Rad Osiedlowych/Dzielnic
w gminach wiejskich oraz miejsko wiejskich z terenu województwa małopolskiego.

3. Doceniając Laureatów konkursu, Samorząd Województwa Małopolskiego przekaże kwotę
kolejno 50 000 zł I miejsce, 30 000 II miejsce, 20 000 III miejsce (w formie dotacji
celowej) Gminie, na terenie której działa Laureat konkursu. Przekazane środki finansowe
mogą zostać przeznaczone na zadanie własne Gminy, zaakceptowane przez Laureata.

4. W obecnym roku w konkursie brane będą pod uwagę osiągnięcia zgłoszonego
Sołtysa/Przewodniczącego Rady Osiedla/Dzielnicy za 2022 rok, według następujących
kryteriów:

L
.p. KRYTERIA OCENY PUNKTY
1.
Osiągnięcia inwestycyjne i rzeczowe w 2022 roku realizowane dzięki
zaangażowaniu Sołtysa/Przewodniczącego Rady Osiedla/Dzielnicy.

0 10

2.
Współpraca z mieszkańcami i samorządem gminnym w 2022 roku. 0 15
3.
Zaangażowanie Sołtysa/Przewodniczącego Rady Osiedla/Dzielnicy w działania
z zakresu inicjatyw lokalnych, bezpieczeństwa, ekologii, edukacji, kultury
i promocji sołectwa/osiedla/dzielnicy w 2022 roku.

0 10

4.
Opinia Gminnego Koła Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów (wymagana
w Gminach, w których Koła są założone) i Wójta/Burmistrza/Starosty.

0 5

5.
Innowacyjne formy działalności Sołtysa/Przewodniczącego Rady
Osiedla/Dzielnicy w 2022 roku.

0 5

SUMA
max 45
5. Powyższe opisuje się na Karcie zgłoszeniowej do konkursu według wzoru załącznik do
regulaminu.

 
 

___________________________________________________________________________________________________________
Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, ul. Zbylitowska 3, 33-101 Tarnów
E-mail: malopolscysoltysi@gmail.com Strona internetowa: http://soltysi.tit.pl/
Facebook: Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów
Bank BNP PARIBAS, nr konta 59 2030 0045 1110 0000 0024 1640
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Patronat Honorowy: Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego
___________________________________________________________________________________________________________

6. Sołtysa/Przewodniczącego Rady Osiedla/Dzielnicy do konkursu zgłasza Gminne Koło
Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Wójt/Burmistrz lub Starosta danego powiatu.

7. Z jednej Gminy do konkursu może być zgłoszonych maksymalnie dwóch Sołtysów/
Przewodniczących Rady Osiedla/Dzielnicy.

8. W razie zgłoszenia więcej niż dwóch Sołtysów/Przewodniczących Rady Osiedla/Dzielnicy
z jednej Gminy, Komisja Konkursowa odrzuca dowolnie wybrane wnioski kwalifikując
tylko dwa do konkursu.

9. Laureat I miejsca w Konkursie nie może uczestniczyć w konkursie przez 4 lata od
otrzymania tytułu.

10. Zgłaszający partycypuje w kosztach konkursu poprzez wpłatę wpisowego w wysokości
300,00 zł (trzysta złotych zł 00/100) oraz dodatkowo obowiązkowe ufundowanie lub
zakup nagrody rzeczowej dla zgłaszanego kandydata, którą wręczy przedstawiciel władz
danej Gminy/Starostwa podczas oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu. W celu wzięcia
udziału w Konkursie Zgłaszający podpisze umowę z Organizatorem konkursu załącznik
do regulaminu. Istnieje możliwość zakupu nagród rzeczowych przez Organizatora
konkursu w tym celu zgłaszający dodatkowo wpłaca kwotę finansową według własnego
uznania, a Organizator zakupuje następnie nagrodę rzeczową o równowartości wpłaconej
kwoty finansowej (konieczna informacja ze strony Zgłaszającego).

11. JST zgłaszające kandydata do konkursu, w przypadku zdobycia przez kandydata I miejsce,
zobowiązuje się do zorganizowania we współpracy z Organizatorem Konkursu
uroczystego rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu.

12. Karta zgłoszeniowa na konkurs „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego A.D. 2022"
powinna być zaopiniowana i podpisana przez Wójta/Burmistrza/Starosty i Gminne Koło
Sołtysów lub osoby upoważnione.

13. Komisję Konkursową powołuje Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.

14. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Marszałek Województwa Małopolskiego
lub wyznaczony przez niego przedstawiciel, Ksiądz Kapelan Małopolskiego Stowarzyszenia
Sołtysów, 5 członków Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów z różnych powiatów
i różnych szczebli organizacji wytypowani przez Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia
Sołtysów.

 
 

___________________________________________________________________________________________________________
Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, ul. Zbylitowska 3, 33-101 Tarnów
E-mail: malopolscysoltysi@gmail.com Strona internetowa: http://soltysi.tit.pl/
Facebook: Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów
Bank BNP PARIBAS, nr konta 59 2030 0045 1110 0000 0024 1640
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Patronat Honorowy: Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego
___________________________________________________________________________________________________________

15. Realizacja każdej oceny dokonuje się na podstawie średniej punktów przyznanych przez
każdego z oceniających. Przedstawiciel Komisji Konkursowej nie uczestniczy w ocenie
wniosku z powiatu, z którego pochodzi. Komisja zastrzega sobie i ma prawo sprawdzenia
na miejscu w danym sołectwie przedstawionych w karcie zgłoszeniowej osiągnięć
zgłoszonych do konkursu Sołtysów/Przewodniczących Rad Osiedla/Dzielnicy.

16. W konkursie występuje Kategoria dodatkowa (poza wskazaną wyżej punktacją)
pt. Działania służące poprawie bezpieczeństwa w sołectwie/osiedlu/dzielnicy w 2022
roku i jest oceniana przez przedstawicieli Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
Oddział w Krakowie, następnie później dodatkowo nagradzana podczas oficjalnego
rozstrzygnięcia przez Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Oddział w Krakowie.

17. W karcie zgłoszeniowej uzasadnienie wniosku (odpowiedzi na pytania) nie może
przekroczyć 4 stron. W uzasadnieniu wniosku nie należy podawać nazwy
sołectwa/osiedla/dzielnicy, nazwy gminy /starostwa oraz nazwiska zgłaszanej osoby (dane
te są utajniane dla członków Komisji Konkursowej, ich brak w tekście ułatwi pracę).

18. Do karty zgłoszeniowej prosimy nie załączać dodatkowych zdjęć, rekomendacji itp., gdyż
nie będą podlegały ocenie.

19. Wyniki Konkursu zostaną przedstawione podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu
w dniu 17 września 2023. Zaproszenia na wyżej wymienioną uroczystość dla
przedstawicieli władz oraz laureatów zostaną przesłane pocztą tradycyjną/ e-mailową na
adres JST zgłaszającej kandydata w drugiej połowie sierpnia br.

20. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

21. Czas przyjmowania kart zgłoszeniowych wraz z podpisanymi umowami - od 20 czerwca do
31 lipca br. włącznie. Dokumenty na konkurs należy we wskazanym terminie w zamkniętej
kopercie:

- przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów

ul. Zbylitowska 3, 33-101 Tarnów

z dopiskiem „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego A.D. 2022

- lub dostarczyć osobiście na powyższy adres.

W przypadku wysłania poczta tradycyjną liczy się data stempla pocztowego, w przypadku
dostarczenia osobistego - data dostarczenia.

Po 31 lipca br. zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

 
 

___________________________________________________________________________________________________________
Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, ul. Zbylitowska 3, 33-101 Tarnów
E-mail: malopolscysoltysi@gmail.com Strona internetowa: http://soltysi.tit.pl/
Facebook: Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów
Bank BNP PARIBAS, nr konta 59 2030 0045 1110 0000 0024 1640
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Patronat Honorowy: Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego
___________________________________________________________________________________________________________

22. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją zapisów powyższego regulaminu
i załączników zarówno przez Zgłaszającego, jak i kandydata.

23. Dane kontaktowe do Organizatora Konkursu:

Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, ul. Zbylitowska 3, 33-101 Tarnów

tel. 503 782 207, e-mail:
malopolscysoltysi@gmail.com