Gmina Poronin - strefa mieszkańca

III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Sesja odbędzie się w środę 19 czerwca 2024 r. o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) z w o ł u j ę:

 

III Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z II Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  23 maja 2024 r.
 3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Raport o stanie Gminy Poronin.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Poronin.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Poronin wotum zaufania.
  Druk nr 15
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poronin za rok 2023:

-      Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie sprawozdania,

 • Wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • Dyskusja,
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Poronin za rok 2023. Druk nr 16
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium z tytu łu wykonania budżetu Gminy Poronin za rok 2023. Druk nr 17
 2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2024 oraz zmian
  w Uchwale Budżetowej Gminy Poronin na rok 2024. Druk nr 18
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin. Druk nr 19
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poronin. Druk nr 20
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Poronin. Druk nr 21
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów. Druk nr 22
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców przysiółka Błociska w Murzasichlu. Druk nr 23
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Poronin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.
 9. Sprawy bieżące:
 • Harmonogram pracy Rady Gminy Poronin na II półrocze 2024 r.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.