Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Uzupełniający nabór wniosków do programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Osoby chętne do zgłoszenia swojego udziału do programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024” proszone są o zapoznanie się z poniższą informacją oraz złożenie odpowiednich dokumentów.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programów:

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności : o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024 

Zgłoszeń do programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODO w terminie do dnia 15 LIPCA 2024r.

UWAGA: Zakwalifikowanie do udziału w Programie nie jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnego poziomu wsparcia, bowiem dodatkowy nabór jest wynikiem oszczędności powstałych podczas realizacji Programu. 

Wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie

Wzór Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888.docx

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo-1692172994.docx