Gmina Poronin - strefa mieszkańca

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PORONIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Poronin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Nasz znak: GPGiOŚ-IV.6721.2.2019 Poronin, 10.02.2022 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PORONIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu sołectwa Poronin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021 poz.741 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021 poz.2373 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XII/82/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 29 sierpnia 2019 roku i Uchwały Nr XX/140/2020 Rady Gminy Poronin z dnia 27 lutego 2020 r.

z a w i a d a m i a m 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentu sołectwa Poronin dla terenu wskazanego w Uchwale Nr XII/82/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 29 sierpnia 2019 roku
i Uchwale Nr XX/140/2020 Rady Gminy Poronin z dnia 27 lutego 2020 r.,

w dniach od 17 lutego do 18 marca 2022 r. poprzez:

- bezpośredni kontakt i obsługę obywateli (z wyjątkiem sobót i niedziel) w budynku Urzędu Gminy w Poroninie (ul. Józefa Piłsudskiego 5), pok. 23, pn.-pt. w godz. 8.00 - 15.00, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie drogą mailową na adres architektura@poronin.pl lub telefonicznie - tel. 18 20 210 23,

- zamieszczenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wglądu w ww. okresie na stronie internetowej Urzędu Gminy Poronin (www.poronin.pl) w zakładce Ogłoszenia oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Poronin (http://bip.malopolska.pl/ugporonin) w zakładce Planowanie Przestrzenne - Wyłożone Projekty Planów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 lutego 2022 r. o godzinie 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin. Informuję również o możliwości uczestniczenia w dyskusji za pomocą środków porozumiewania się na odległość - link do dyskusji w trybie online: https://us02web.zoom.us/j/9741869349

Informacje o sposobie udziału w dyskusji w tym trybie znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Poronin w zakładce Planowanie Przestrzenne - Zaproszenia do dyskusji publicznej.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo wnieść uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2022 r. do Wójta Gminy Poronin, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (gmina@poronin.pl) i platformy ePUAP (y40v6f7xes/skrytka).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Poronin z siedzibą: ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin 2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ochronadanych@poronin.pl. 3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4)  Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 5) Dane będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 6) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody. 7) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych. 8) W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować ograniczeniem form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie. 9) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Równocześnie informuję, że:

- z dokumentacją projektu planu, w tym z uzgodnieniami i opiniami RDOŚ i PPIS można zapoznać się w Urzędzie Gminy Poronin w godzinach pracy Urzędu;

- uwagi będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Poronin w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag nastąpi w formie Zarządzenia Wójta Gminy Poronin, publikowanego na stronie BIP Urzędu Gminy Poronin (http://bip.malopolska.pl/ugporonin) w zakładce Planowanie Przestrzenne - Zarządzenia.

 

Ogłoszenie umieszczono na okres 51 dni (tj. od 10.02.2022 r. do 01.04.2022 r.)

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poronin

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin (http://bip.malopolska.pl/ugporonin)

Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Poronin (www.poronin.pl)

Wójt Gminy Poronin