Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Nowy Ekodoradca w Poroninie

Zamieszczamy informację o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Gospodarki Komunalnej w Poroninie dokonanego przez Wójta Gminy Poronin. W wyniku zakończenia procedury naboru do nawiązania stosunku pracy na w/w stanowisku został wyłoniony Pan Zbigniew Chowaniec, zam. Nowy Targ.

Uzasadnienie:
Na ogłoszenie o naborze dokumenty aplikacyjne złożyło dwóch kandydatów. Obie oferty  spełniały wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną z oboma kandydatami. Komisja Rekrutacyjna oceniła kandydatów pod względem ściśle określonych kryteriów: wymagań niezbędnych
i dodatkowych określonych w ogłoszeniu.

Komisja pozytywnie oceniła umiejętności i kwalifikacje pana Zbigniewa Chowańca. Pan  Zbigniew Chowaniec posiada wykształcenie zgodne z niezbędnymi wymaganiami naboru. Wykazał się wiedzą i znajomością zagadnień realizowanych na w/w stanowisku. Dowiódł, że jest osobą komunikatywną, elastyczną i kreatywną, co wskazuje na sprawną  i skuteczną realizację przydzielonych zadań na danym stanowisku. Doświadczenie, dotychczasowa praca, posiadane kwalifikacje predysponują w/w kandydata do objęcia stanowiska Ekodoradcy.

Pan  Mateusz Szymala posiada wykształcenie zgodne z niezbędnymi wymaganiami naboru. Kandydat nie posiada doświadczenia zawodowego, jedynie kilkumiesięczne praktyki
w ramach odbytych studiów. Odpowiedzi Pana Mateusza Szymali w czasie rozmowy kwalifikacyjnej były mniej konkretne. Oprócz wiedzy fachowej brano również pod uwagę komunikatywność, rozwagę oraz samoocenę. Pan Mateusz Szymala, nie przekonał Komisji Rekrutacyjnej, iż pragmatycznie i z całkowitą odpowiedzialnością będzie realizować powierzone mu zadania i obowiązki służbowe.

Mając powyższe na uwadze, Komisja w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wskazała kandydaturę pana Zbigniewa Chowańca do nawiązania stosunku pracy na stanowisku Ekodoradcy w wymiarze pełnego etatu.


Poronin, dnia 31 maja 2023 r.    


Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Anita Żegleń

Pliki do pobrania
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy
03_lista kandydatów-2