Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zebranie wiejskie w Suchem

Sołtys Sołectwa Suche na podstawie § 13 pkt 4 Statutu sołectwa stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/236/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: uchwalenia statutów sołectw Stasikówka, Suche i Nowe Bystre, zmienionej Uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 14 stycznia 2019 r. Na wniosek Wójta Gminy Poronin zwołuje na dzień 26 kwietnia 2022 r. (wtorek) ZEBRANIE WIEJSKIE mieszkańców Sołectwa Suche.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania, powitanie mieszkańców i gości, przyjęcie porządku   zebrania.
  2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2021.
  3. Sprawozdanie Wójta z pracy samorządu Gminy Poronin w roku 2021.
  4. Informacja Wójta o budżecie Gminy Poronin na rok 2022 oraz bieżącej pracy Urzędu Gminy Poronin.
  5. Sprawy bieżące Sołectwa.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania.

 

Zebranie rozpocznie się o godz. 19.00 w Remizie OSP Suche.

 

Ze względu na wymaganą liczbę uczestników zebrania  (5% ogólnej liczby wyborców tj. 47 osób z terenu Sołectwa), uprasza się o wzięcie udziału w zebraniu.

W przypadku braku quorum w I terminie zebrania, II termin zebrania ustala się w tym samym dniu i miejscu o godz. 19.15. 


Zapraszamy  wszystkich  mieszkańców  do  wzięcia
udziału  w  zebraniu.


Sołtys Sołectwa Suche

/-/ Jan Gut