Gmina Poronin - strefa mieszkańca

L Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) z w o ł u j ę:  L Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  14 czerwca 2022 r.
 3. Wręczenie nagród i podziękowań Wójta i Rady Gminy Poronin.
 4. Wręczenie nagród i stypendiów sportowych.
 5. Przerwa.
 6. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Raport o stanie Gminy Poronin.
 9. Debata nad raportem o stanie Gminy Poronin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Poronin wotum zaufania.
  Druk nr 352
 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poronin za rok 2021:

-      Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie sprawozdania,

 • Wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • Dyskusja,
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Poronin za rok 2021. Druk nr 353
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Poronin za rok 2021. Druk nr 354
 2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2022.
  Druk nr 355
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin. Druk nr 356
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespołach szkolno-przedszkolnych, szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych; zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. Druk nr 357
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poronin
  w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
  Druk nr 358
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Bustryk. Druk nr 359
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Małe Ciche. Druk nr 360
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Murzasichle. Druk nr 361
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Nowe Bystre. Druk nr 362
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Poronin. Druk nr 363
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Stasikówka. Druk nr 364
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Suche. Druk nr 365
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Ząb. Druk nr 366
 14. Sprawy bieżące:
 • Harmonogram pracy Rady Gminy Poronin na II półrocze 2022 r.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

                                                                                                

Sesja odbędzie się w czwartek 30 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, Suche 1E.