Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Poroninie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Specjalisty ds. płac w Centrum Usług Wspólnych w Poroninie, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 9

Wymagania formalne

Kandydatem może zostać osoba:

 1. posiadająca obywatelstwo polskie, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych,
 2. nieskazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 1. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków specjalisty ds. płac. 

Kandydat powinien spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków:

 1. posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości na stanowisku ds. płac,
 1. posiada wykształcenie średnie i co najmniej 5-letnią praktykę w księgowości na stanowisku ds. płac.

 Wymagania dodatkowe:

 1. preferowany kierunek studiów: ekonomia,
 2. doświadczenie w pracy w samorządowych jednostkach oświatowych lub Centrum Usług Wspólnych,
 3. biegła znajomość przepisów z zakresu płac, ubezpieczeń społecznych, podatków od osób fizycznych,
 4. umiejętność obsługi programów : PŁATNIK, ZUS PUE, płacowych- preferowany VULCAN,
 5. znajomość przepisów prawa związana z zakresem wykonywanych zadań min. : kodeksu pracy, karty nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, ordynacji podatkowej, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań przez Centrum Usług Wspólnych,
 6. umiejętność i doświadczenie w pracy w zespole,
 7. dyspozycyjność,
 8. bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu. 

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • zapewnienie prawidłowego obiegu, ewidencji i przechowywania dokumentów płacowych,
 • prowadzenie dokumentacji personalnej dotyczącej wynagrodzeń zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 • prawidłowe stosowanie przepisów prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, podatkowych, ubezpieczeń społecznych i innych dotyczących wynagrodzeń nauczycieli i pracowników samorządowych,
 • naliczanie wynagrodzeń w oparciu o obowiązujące akty prawne regulujące system wynagrodzeń nauczycieli i  pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych,
 • nadzór nad przygotowaniem danych i dokumentów niezbędnych w naliczaniu płac oraz nadzór nad obiegiem i przygotowaniem dokumentów finansowo – płacowych,
 • współpraca z główną księgową przy planowaniu i gospodarowaniu środkami finansowymi, przeznaczonymi na pokrycie zobowiązań wynikających ze stosunku pracy,
 • współpraca przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur dotyczących obiegu dokumentów oraz przekazywaniu informacji pomiędzy obsługiwanymi jednostkami a CUW.
 • prawidłowe sporządzanie dokumentów księgowych stanowiących podstawę do wypłat m.in.:
 1. wynagrodzeń i innych należności pracowniczych wynikających z umowy o pracę,
 2. wynagrodzeń wynikających z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło,
  z osobami fizycznymi,
 3. nagród, premii i innych wynikających z regulaminu wynagradzania,
 • terminowe wykonywanie czynności związanych z obsługą:
 1. ubezpieczeń społecznych,
 2. podatków dochodowych od osób fizycznych,
 3. sprawozdań statystycznych,
 • prawidłowe wprowadzanie danych do systemu VULCAN-PŁACE, mających wpływ na rzetelne naliczenie wynagrodzeń i potrąceń od wynagrodzeń,
 • nadzór nad obiegiem i przygotowaniem dokumentów kadrowych, terminowe zbieranie danych od obsługiwanych jednostek,
 • sporządzenia zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu byłych i obecnych pracowników jednostek oświatowych,
 • sporządzanie, na podstawie zgromadzonego zasobu archiwalnego uwierzytelnionych kopii dokumentów na potrzeby byłych pracowników jednostek oświatowych oraz instytucji zewnętrznych, w tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Pracownik zobowiązany jest do:

- Podejmowania działań i prowadzenia spraw związanych z realizacją zadań statutowych CUW w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji powierzonych obowiązków.

-Wykonywania pracy sumiennie i starannie, przestrzegania dyscypliny pracy, przepisów BHP, p.poż. oraz stosowania się do poleceń przełożonych.

-Realizowania zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

-Dbania o należyte zabezpieczenie, przechowywanie i wykorzystanie mienia CUW.

-Realizowanie zadań zgodnie z powierzonym zakresem czynności.

-Udzielanie Petentom pełnych, rzetelnych informacji oraz wyjaśnień w ich indywidualnych sprawach.

 Informacja o warunkach pracy:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 2. przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2023 r.
 1. miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 9, 34-520 Poronin,
 2. umowa o pracę zostanie zawarta na warunkach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych,
 3. normy czasu pracy: przeciętnie 8 godzinna norma dobowa czasu pracy i przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy,
 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

            W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny z własnoręcznym podpisem,
 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i własnoręcznym podpisem,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy,
 1. oświadczenie o:
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA),
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru, zgodnie z art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)”.

        W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie będą przyjmowane po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko tylko w formie pisemnej -osobiście lub drogą pocztową (za datę wpływu uważa się datę stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
 z podanym adresem zwrotnym kandydata z dopiskiem :

„dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. płac w CUW w Poroninie”

w terminie do dnia 19 września 2022 r do godz. 14:00 w  siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Poroninie, ul. Piłsudskiego 9; w godzinach 9:00-14:00.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych po upływie terminu określonego w ogłoszeniu.

Aplikacje, które wpłyną do CUW po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poronin oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 18 20 740 03.

Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zatrudnieniem, obowiązana jest przedłożyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Centrum Usług Wspólnych w Poroninie,  ul. Józefa Piłsudskiego 9.

Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze oraz prawo podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej zatrudnienia wyłonionego kandydata.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania wskazane powyżej jako niezbędne oraz złożą komplet dokumentów potwierdzających i wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poronin oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Poronin ul. Józefa Piłsudskiego 5;

II etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna;

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani telefonicznie;

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi;

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu i zostaną umieszczone w protokole, będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru; zastrzegamy sobie, że nadesłane oferty nie będą odsyłane.

Aplikacje, które wpłyną do CUW po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i w przypadku nie odebrania ich osobiście do 30 dni – zostaną komisyjnie zniszczone;

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

 

 

 

                                                                                    Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Poroninie

                                                                                                                  (…) Beata Chałupka

                                                         

 

Poronin, dnia 8 września 2022 r. 

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie