Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Nabór na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Poronin ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska oraz komunikacji i transportu. Miejsce pracy: Urząd Gminy Poronin, ul. Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin.

SOiA-OrII.210.5.2022

 1. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
  • nazwa stanowiska: ds. ochrony środowiska oraz komunikacji i transportu,
  • wymiar czasu pracy: pełny etat, tj. 40 godzin tygodniowo.
 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
 • obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • dobra znajomość obsługi pakietów biurowych,
 • znajomość prawa m. in. w zakresie: ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o drogach publicznych, ustawy o ruchu drogowym, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o ochronnie danych osobowych,
 • odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, punktualność.
 1. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
 • prawo jazdy kat. B,
 • wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne,
 • bardzo dobra organizacja pracy i dotrzymywanie ustalonych terminów,
 • zdolność szybkiego przyswajania informacji,
 • odporność na stres.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy,
 • obsługa systemu informatycznego obsługującego odbiór odpadów komunalnych,
 • tworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego odpadów komunalnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie postanowień i decyzji z zakresu gospodarowania odpadami,
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów postępowań w zakresie należności za odpady,
 • prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego,
 • współpraca z Referatem Planowania i Finansów w zakresie egzekucji opłat,
 • przygotowanie, aktualizacja kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządkuna terenie gminy,
 • uczestnictwo w komisjach kontrolnych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 • prowadzenie postępowania pokontrolnego we wszystkich przypadkach, w których stwierdzono naruszenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • w przypadkach merytorycznie uzasadnionych przygotowywanie wnioskówo ukaranie właściciela nieruchomości lub przedsiębiorcy przez właściwe organy, i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami,
 • prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców,
 • dokonywanie kontroli stanu sanitarno-porządkowego mającego wpływ na środowisko naturalne,
 • opracowywanie wniosków i współdziałanie z odpowiednimi komórkami w Urzędzie w ich opracowaniu, w celu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych,
 • przygotowywanie informacji wynikających z przepisów ustawy i prawa miejscowego do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 • współpraca z zarządami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w zakresie transportu i komunikacji regularnej,
 • sprawy związane ze zmianą organizacji ruchu na drogach gminnych,
 • udział w wizjach związanych z ochroną i utrzymaniem dróg gminnych,
 • sprawy związane ze zmianą organizacji ruchu na drogach gminnych,
 • sprawy związane z wydawaniem licencji na transport drogowy taksówką osobową,
 • opiniowanie i uzgadnianie korzystania z przystanków przez podmioty wykonujące regularny przewóz osób,
 • opiniowanie i uzgadnianie lokalizacji przystanków,
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób,
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
 • przygotowywanie umów z przewoźnikami w sprawie określenia miesięcznej wysokości opłat za korzystanie z przystanków,
 • przygotowywanie comiesięczne tabel z rozliczeniem opłat dla przewoźników za korzystanie z przystanków,
 • sporządzenie protokołów z czynności i notatek służbowych,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta i Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Ochrony Środowiska.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy: Urząd Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5
 • biuro jest wyposażone w odpowiednie oświetlenie, meble i urządzenia,
 • umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca zarówno samodzielna, jak i wymagająca współpracy z pracownikami głównie Referatu Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Ochrony Środowiska, związana
  z przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza budynkiem,
 • w budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.

4b. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Poronin,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2022 r. wynosi 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania poniżej),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomów lub zaświadczeń o odbytych studiach),
  • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
  • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje, o których mowa w pkt 2,
  • inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów dodatkowych, o których mowa w pkt 3,
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku,
  • oświadczenie o niekaralności.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Poronin lub pocztą na adres: Urząd Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska oraz transportu i komunikacji” w terminie do dnia 29 września 2022 r. 

Uwaga: Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze oraz  prawo podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej zatrudnienia wyłonionego kandydata.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani telefonicznie.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu i zostaną umieszczone w protokole, będą stanowiły załącznik do protokołu
z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub mogą zostać odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, o której mowa w Art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 18 20 741 12. Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Poroninie przy ul. Józefa Piłsudskiego 5 (pok. 12) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Poronin.

 

Poronin, dnia 19 września 2022 r.

 

Wójt Gminy Poronin

(…) Anita Żegleń

 

 

Lista kandydatów  spełniających wymagania formalne  określone w ogłoszeniu o naborze  na wolne stanowisko prac ochrony środowiska oraz komunikacji i transportu Urząd Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5

W wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy informujemy, że wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w BIP w dniu
19.09.2022 r. spełniają następujące osoby:

 1. Grzegorz Dziadkowiec, Szaflary
 2. Katarzyna Liber, Jurgów

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ochrony środowiska oraz komunikacji i transportu dokonanego przez Wójta Gminy Poronin           

W wyniku zakończenia procedury naboru na do nawiązania stosunku pracy
na w/w stanowisku został wyłoniony

Pan Grzegorz Dziadkowiec zam. Szaflary

 

Uzasadnienie:
Komisja Rekrutacyjna oceniła kandydata pod względem ściśle określonych kryteriów: wymagań niezbędnych i dodatkowych określonych w ogłoszeniu, a także profilu osobowego, tj. sposobu wypowiedzi, zachowania, autoprezentacji. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o nawiązaniu stosunku pracy z Panem Grzegorzem Dziadkowcem. Pan Grzegorz Dziadkowiec posiada wykształcenie zgodne z niezbędnymi wymaganiami naboru oraz 8-letni  staż pracy w urzędach na stanowiskach związanych
z gospodarką odpadami. Wykazał się wiedzą i znajomością zagadnień realizowanych
na w/w stanowisku. Dowiódł, że jest osobą komunikatywną, elastyczną i kreatywną,
co wskazuje na sprawną  i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku.

 

Poronin, 11 października 2022 r.                                                     

(-) Anita Żegleń
Wójt Gminy Poronin