Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poronin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 22 września 2022 r. do 12 października 2022 r. dostępny pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,2165387,projekt-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-poronin-wraz-z-.html