Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy specjalista ds. płac Centrum Usług Wspólnych 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 9 dokonanego przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Poroninie.

W wyniku zakończenia procedury naboru do nawiązania stosunku pracy na w/w stanowisku została wyłoniona

Pani Magdalena Mateja , zam. Zakopane

Uzasadnienie:

    Jedna kandydatka złożyła dokumenty aplikacyjne, które spełniały wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Do rozmowy kwalifikacyjnej przystąpiła jedna  kandydatka. Komisja rekrutacyjna oceniła kandydatkę pod względem ściśle określonych kryteriów: wymagań niezbędnych i dodatkowych określonych w ogłoszeniu, profilu osobowego tj. sposobu wypowiedzi, zachowania, autoprezentacji oraz wiedzy praktycznej.

    Komisja pozytywnie oceniła wiedzę, umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości kandydatki pani Magdaleny Mateja.

Pani Magdalena Mateja posiada wykształcenie i staż pracy zgodne z niezbędnymi wymaganiami naboru. Wykazała się wiedzą i znajomością zagadnień realizowanych na w/w stanowisku. Dowiodła, że jest osobą komunikatywną, elastyczną i kreatywną, co wskazuje na sprawną
i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku. Doświadczenie, dotychczasowa praca, posiadane kwalifikacje predysponują w/w kandydatkę do objęcia stanowiska specjalisty ds. płac w Centrum Usług Wspólnych w Poroninie.

Mając powyższe na uwadze, komisja w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wyłoniła kandydaturę pani Magdaleny Mateja do nawiązania stosunku pracy na stanowisku Specjalisty ds. płac w wymiarze 1 etatu.

 

Poronin, dnia 27 września 2022 r.            

                                                  

przewodnicząca
komisji rekrutacyjnej
/…/ Beata Chałupka