Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Poronin Działając na podstawie art.7 ust. l pkt. l9, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 póź. zm.). ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Poronin w 2023 roku:  Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w formie wsparcia w roku 2023 z zakresu zadaniami z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

W ramach konkursu dofinansowane będą zadania, polegające na wspieraniu inicjatyw indywidualnych i społecznych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz związanych z opieką nad dziedzictwem niematerialnym (m.in. zwyczaje, tradycje, obrzędy) w tym promocja działalności kół gospodyń wiejskich, poprzez organizację spotkań, koncertów, warsztatów, wystaw, szkoleń, konkursów, pokazów itp.

Zadanie musi być realizowane poprzez działania na rzecz:
a) dbałości o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe oraz propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych,
b) wzrostu zainteresowania konsumentów regionalnymi produktami oraz promowanie regionów poprzez te produkty
c) zaprezentowania bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji rękodzielniczych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi: w 2023 r. - 40.000.00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Szczegółowe informacje:
https://bip.malopolska.pl/ugporonin/p,Y29udGVudDoyMzI2NTg5.html