Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zapytanie ofertowe

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: Prace konserwatorskie pokrycia dachowego w zabytkowym budynku „Wańkówka” w Poroninie

Poronin, dnia 20.09.2023 r.

I. Zamawiający

Nazwa: Zamawiającego: Gmina Poronin
Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin
NIP: 736 170 58 14
Strona internetowa: www.poronin.pl
Tel. 18 20 741 12
e-mail: gmina@poronin.pl

II. Warunki udzielenia zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto wprowadzonego przez Wójta Gminy Poronin Zarządzeniem Nr 74/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.
 2. Wartość przedmiotowego zamówienia jest niższa od progów unijnych, wobec czego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.).
 3. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
 4. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r.
 5. Postępowanie prowadzone jest wobec zakwalifikowania Gminy Poronin przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej oraz wystawienia przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wstępnej promesy Nr RPOZ/2022/3725/PolskiLad.
 6. Zamawiający podkreśla, że wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotowego zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym oraz że zasady jego wypłaty będą zgodne z zapisami przewidzianymi w Regulaminie Programu Polski Ład.
 7. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej, jednakże w razie zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu.   

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie pokrycia dachowego w zabytkowym budynku „Wańkówka” w Poroninie. Zamówienie nie dotyczy konserwacji ogrodzenia oraz bramy ujętych w pozwoleniu na budowę.

Prace należy wykonać podczas działania budynku, który pełni funkcję użyteczności publicznej w skład, którego wchodzą jednostki Gminy Poronin, tj. Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Straż Gminna. Dopuszcza się jedynie okresowe przerwy na kilka godzin po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

W ramach zamówienia należy wykonać m.in. następujące prace:

    • oczyszczenie pokrycia z nalotów i zabrudzeń,
    • uzupełnienie pokrycia dachu gontami,
    • impregnacja pokrycia dachu.

Zamawiający jest w posiadaniu stosownej ostatecznej decyzji wydanej przez Starostę Tatrzańskiego zatwierdzającej projekt architektoniczno – budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę zgodnie z zachowaniem zaleceń konserwatorskich -  decyzja nr 241/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji, na którą składa się Decyzja nr 241/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. zatwierdzająca projekt architektoniczno – budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę, kosztorys ofertowy, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STWIOR, rysunki budynku „Wańkówki”, program konserwatorski, projekt wykonawczy, mapa syt. – wys.

Główne kody CPV:
92522200-8 Usługi ochrony budynków historycznych
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
Adres inwestycji: ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin, Dz. nr: 596/13, obręb 505 

IV.Inne

 1. Jeżeli Zamawiający określając w dokumentacji produkt, będący przedmiotem niniejszego postępowania posłużył się wskazaniem konkretnego rozwiązania, w tym zakresie dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć zaoferowanie rozwiązania innego aniżeli wskazane przez Zamawiającego, z tym że oferowany produkt nie może być gorszy jakościowo od wskazanego, musi mieć co najmniej takie same parametry techniczno – eksploatacyjne, posiadać taką samą lub lepszą funkcjonalność oraz musi posiadać gwarancję nie krótszą od gwarancji jakiej udziela wskazany producent. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i/lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 2. Tam, gdzie w dokumentacji dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w Ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie nie gorszych parametrów technicznych.
 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie jego realizacji.
 4. Materiały stosowane przez Wykonawcę dla realizacji przedmiotu zamówienia winny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w przedmiotowej dokumentacji.

V. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wyznacza termin 1 miesiąca od daty podpisania Umowy jako termin realizacji całego przedmiotu zamówienia.

VI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza: Panią Zofię Lisek, tel. 18 20 210 12, e-mail: dotacje@poronin.pl   

VII.Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek udziału w postępowaniu:
Warunek spełni Wykonawca, który udokumentuje, iż zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 ukończoną robotę budowlaną polegająca na pracach budowlano – konserwatorskich obiektu wpisanego do rejestru zabytków/remoncie obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków o wartości minimum 40 000,00 złotych brutto (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

VIII.Oferta musi zawierać     

 1. Formularz ofertowy.
 2. Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej wykonany na podstawie załączonego przedmiaru.
 3. Dokument wskazany w rozdziale VII pkt 1.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej/papierowej opatrzoną odręcznym podpisem.
 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

X. Sposób oraz termin składania ofert 

 1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej/papierowej na adres: Urząd Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin z dopiskiem: Oferta na prace konserwatorskie pokrycia dachowego w zabytkowym budynku „Wańkówka” w Poroninie – nie otwierać przed dniem 23.10.2023 r. do godz. 12.00.
 2. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 3. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w jednej nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie.
 4. Nieprawidłowe opakowanie i oznakowanie oferty nie spowoduje jej odrzucenia, jednak w takim przypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za jej nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty.
 5. Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej albo złożona w innym miejscu – Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie bądź przedwczesne przypadkowe otwarcie.
 6. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.
 7. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzać zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.     

XI.Termin otwarcia ofert

 1. Otwarcie nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 23.10.2023 r. godz. 12.15.
 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o Wykonawcach i cenach ofert.

XII.Opis sposobu obliczania ceny 

 1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT.
 2. Prawidłowe ustalenie stawki VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
 3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz wszelkie koszty i obciążenia jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu umowy, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

XIII.Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów (suma 100%):

 • Cena (brutto) - 80 %
 • Okres gwarancji – 20%

1. Opis kryterium „cena”:

C = (Cmin / Co) x 80%

przy czym 1% = 1 punkt

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 80 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów w kryterium „cena” (C) zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:

C = Cmin /Co x 80 pkt

gdzie : Cmin - najniższa cena brutto spośród nieodrzuconych ofert

Co - cena brutto oferty ocenianej spośród nieodrzuconych ofert

2. Opis kryterium „okres gwarancji”.

W ramach tego kryterium Zamawiający będzie oceniał zaproponowany przez Wykonawcę okres gwarancji na wykonane zamówienie. Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 24 miesiące. W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 20 punktów i będzie oceniane następująco:

  1. gwarancja 48 miesięcy i więcej – 20 pkt.
  2. gwarancja 36 miesięcy – 10 pkt.
  3. gwarancja 24 miesiące – 0 pkt.

Przyjmuje się, że w w/w punktacji: 1 % = 1 punkt
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączną liczbą punktów w skali 100 punktowej.

XIV.Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Zamawiający informuje, iż bezpośrednio po wyborze oferty, zgodnie z Regulaminem Programu Polski Ład wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z wnioskiem o przyznanie promesy, która będzie podstawą umożliwiającą zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą.
 2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku nie uzyskania Promesy postępowanie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie unieważnione.
 3. Po uzyskaniu Promesy przez Zamawiającego oraz w wyniku wyboru oferty Wykonawcy zostanie z nim zawarta umowa na przedmiotowe zamówienie.

XV.Podwykonawcy

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy w formularzy oferty.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany. 
 4. Umowa o podwykonawstwo musi przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie dłużej niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
 5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

XVI.Odrzucenie oferty 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. została złożona po terminie składania ofert,
 2. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
 3. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 4. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

XVII.Inne informacje

Zamawiający zastrzega możliwość:

 1. zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,
 2. zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
 3. odwołania postępowania najpóźniej w dzień poprzedzający termin składania ofert,
 4. unieważnienia postępowania jeśli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania, w tym nie została przyznana Zamawiającemu Promesa inwestycyjna.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo budowlane, w tym akty wykonawcze do tej ustawy.

 

Załączniki:
Do pobrania TUTAJ

 

Wójt Gminy Poronin
(-) mgr Anita Żegleń