Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy ds. Promocji, Sportu i Turystyki dokonanego przez Wójta Gminy Poronin 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.

SOiA-OrII.210.4.2023

W wyniku zakończenia procedury naboru do nawiązania stosunku pracy na w/w stanowisku została wyłoniona Pani Ewa Krzeptowska-Sabała

Uzasadnienie:

Kandydatka złożyła dokumenty aplikacyjne, które spełniały wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Komisja Rekrutacyjna oceniła kandydatkę pod względem ściśle określonych kryteriów: wymagań niezbędnych i dodatkowych określonych w ogłoszeniu, a także profilu osobowego,
tj. sposobu wypowiedzi, zachowania, autoprezentacji. Komisja pozytywnie oceniła umiejętności i kwalifikacje pani Ewy Krzeptowskiej-Sabały. Pani  Ewa Krzeptowska-Sabała posiada wykształcenie zgodne z niezbędnymi wymaganiami naboru. Wykazał się wiedzą i znajomością zagadnień realizowanych na w/w stanowisku. Dowiodła, że jest osobą komunikatywną, elastyczną i kreatywną, co wskazuje na sprawną  i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku.

Mając powyższe na uwadze, Komisja w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wskazała kandydaturę pani Ewy Krzeptowskiej-Sabały do nawiązania stosunku pracy na stanowisku ds. promocji, sportu i turystyki.

 

Poronin, dnia 28 września 2023 r.          

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
(…) Anita Żegleń

 

Pliki do pobrania
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO DS. PROMOCJI, SPORTU I TURYSTYKI
Informacja_o_wynikach_naboru