Gmina Poronin - strefa mieszkańca

LXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) z w o ł u j ę: LXVII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  28 września 2023 r.
 3. Złożenie ślubowania przez nauczycieli oraz wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 4. Wręczenie nagród i podziękowań Wójta i Rady Gminy Poronin.
 5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2023. Druk nr 470
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Poronin w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Druk nr 471
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru ławników do sądów powszechnych. Druk nr 472
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Murzasichle.
  Druk nr 473
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bustryk. Druk nr 474
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Poronin oraz sołectwa Stasikówka. Druk nr 475
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ząb. Druk nr 476
 14. Sprawy bieżące:
 • Opinia dotycząca potrzeb Sądu Rejonowego w Zakopanem w zakresie wykonywania prac przez skazanych,
 • Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2022 r. przez Wojewodę Małopolskiego Wójta Gminy Poronin oraz Przewodniczącego Rady Gminy Poronin,
 • Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2022 r. Radnych przez Przewodniczącego Rady Gminy Poronin,
 • Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2022 r. Radnych przez Urząd Skarbowy w Zakopanem,
 • Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2022 r. przez Wójta Gminy - zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w czwartek 12 października 2023 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.

 

Zmiana miejsca obrad LXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin
Sesja odbędzie się w czwartek 12 października 2023 r. o godz. 13.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin.

 

Przewodniczący Rady Gminy Poronin
Adam Pawlikowski