Gmina Poronin - strefa mieszkańca

LXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

LXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin odbędzie się z opóźnieniem. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) z w o ł u j ę: LXIX Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  16 listopada 2023 r.
 3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2023 oraz zmian
  w Uchwale Budżetowej Gminy Poronin na rok 2023. Druk nr 490
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin. Druk nr 491
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poronin
  z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024".
  Druk nr 492
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
  do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego programu  osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”
  na lata 2024 – 2028. Druk nr 493
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
  w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole
  i w domu” na lata 2024 – 2028. Druk nr 494
 10. Sprawy bieżące.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.                                                                      

Sesja odbędzie się w czwartek 14 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Pawlikowski