Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych

Zarządzeniem nr 78/2023  z dnia 9 listopada 2023 Wójt Gminy Poronin Anita Żegleń ogłosiła konsultacje „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poronin z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024”.

Konsultacje prowadzone były w okresie od 16 do 30 listopada 2023r. w formie wyrażenia opinii lub zgłoszenia uwag w następujący sposób:

  1. w formie elektronicznej na adres e-mail: promocja@poronin.pl,
  2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin z dopiskiem „Uwagi do Rocznego Programu Współpracy”
  3. osobiście - poprzez złożenie pisma na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Poronin, w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 5.

W czasie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.