Gmina Poronin - strefa mieszkańca

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PORONIN z dnia 16.05.2024 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Nasz znak:  GPGiOŚ-IV.6721.1.2024                                                                                          Poronin, 16.05.2024 r.

                     GPGiOŚ-IV.6721.2.2024

 

OGŁOSZENIE /OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PORONIN z dnia 16.05.2024 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Poronin następujących Uchwał:

 1. Nr LVII/387/2022 Rady Gminy Poronin z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 0504 Suche,
 2. Nr LVII/388/2022 Rady Gminy Poronin z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowe Bystre –
  w jego granicach administracyjnych.

Zakres miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określony został w treści ww. Uchwał oraz na załącznikach graficznych stanowiących ich integralną część.

Powyższe Uchwały wraz z załącznikami graficznymi dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Poronin, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin w zakładce RADA GMINY PORONIN/RADA/ UCHWALY/2022 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy https://www.poronin.pl/mieszkaniec w zakładce GMINA/RADA GMINY/UCHWAŁY.

Zgodnie z art.17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać na FORMULARZU w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2024 r. z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

FORMULARZ składa się w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP. W przypadku poczty elektronicznej - maile należy kierować na adres: gmina@poronin.pl Forma papierowa obejmuje złożenie formularza w Urzędzie Gminy Poronin lub wysłanie formularza drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin.

Formularz jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin w zakładce PLANOWANIE PRZESTRZENNE/ GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ SPRAWY/ FORMULARZE, na stronie internetowej Urzędu Gminy https://www.poronin.pl/mieszkaniec w zakładce MIESZKAŃCY/ ARCHITEKTURA I GEODEZJA/ PLANOWANIE PRZESTRZENNE/ INFORMACJE RÓŻNE oraz udostępniony w siedzibie Urzędu.

Na podstawie art. 34, art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z Uchwałami j.w. w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Dla ww. projektów planów miejscowych nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi należy składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin, drogą pocztową lub drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@poronin.pl oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP oraz ustnie do protokołu, w terminie do dnia 17.06.2024 r. Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków i uwag jest Wójt Gminy Poronin.

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń

Informuję, że:

1.Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.

2.Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Poronin z siedzibą ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin i są one podawane w celu składania uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 1. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 3. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
 5. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 6. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz §11 pkt 4 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2404),, tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 7. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: ochronadanych@poronin.pl.

 

Ogłoszenie umieszczono na okres 33 dni (tj. od 16.05.2024 r. do 17.06.2024 r.)

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poronin

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin (www.poronin.pl)

Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Poronin (www.poronin.pl)

Na tablicach ogłoszeń w Sołectwach: Suche, Ząb, Nowe Bystre