Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe - wnioski

Uchwała nr LXIII/440/2023 Rady Gminy Poronin z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień za wyniki sportowe. Do 10 czerwca 2024 r. można składać wnioski o stypendia i nagrody sportowe. Przypominamy, że wniosek o nagrodę może być zgłoszony przez klub sportowy, wójta, radnych, sołtysów oraz związki sportowe. Wnisoki dostępne do pobrania na dole strony.

Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki sportowe
1. Gmina Poronin funduje stypendia sportowe zawodnikom uprawiającym określoną dyscyplinę sportu, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
2. Zasady przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów oraz ich wysokość określa niniejszy Regulamin.
3. Stypendia przyznaje Wójt Gminy, po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji Stypendialnej.
4. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: Zastępca Wójta Gminy, radni – członkowie Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Gminy Poronin, przedstawiciel Referatu PSIT Urzędu Gminy Poronin.
5. Przewodniczącym Komisji jest Zastępca Wójta Gminy, który kieruje jej pracami.
6. Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym, zamieszkałym na terenie Gminy Poronin.
7. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek Wójta Gminy Poronin, radnych Rady Gminy, Sołtysów, zawodnika, opiekuna prawnego lub klubu sportowego, w którym jest on zrzeszony. Wnioskodawca składa pisemny wniosek na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
8. Wnioski o stypendium składa się raz w roku do 10 czerwca roku kalendarzowego. 9. We wniosku o przyznanie stypendium zawiera się informacje o najlepszych osiągnięciach zawodnika w roku bieżącym oraz w roku poprzednim. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia oraz Oświadczenie osoby pobierającej stypendium. W przypadku osoby uczącej się, zawodnik jest zobowiązany do dołączenia do wniosku zaświadczenia o statusie ucznia/studenta. 10.Stypendium może otrzymać zawodnik posiadający licencję zawodnika (w przypadku, gdy jest ona przyznawana), biorący udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu w kategorii seniorów, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, który nie pobiera stypendium sportowego z budżetu państwa i spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) zajął co najmniej 10 miejsce w mistrzostwach Polski lub Pucharze Polski,
2) zajął miejsce w pierwszej 30., Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata lub w edycji Pucharu Świata,
3) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich,
4) zajął co najmniej 6 miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych. 11.Stypendium może otrzymać zawodnik, posiadający licencję zawodnika (w przypadku, gdy jest ona przyznawana), biorący udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu w kategorii juniorów, który nie pobiera stypendium sportowego z budżetu Państwa i spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) zajął co najmniej 10 miejsce w Pucharze Polski,
2) zajął co najmniej 3 miejsce w zawodach rangi wojewódzkiej lub regionalnej,
3) zajął co najmniej 6 miejsce w Olimpiadzie Młodzieży lub Mistrzostwach Polski,
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 3574
4) zajął miejsce w pierwszej 30. Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata lub w edycji Pucharu Świata,
5) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich,
6) zajął co najmniej 6 miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych. 12.W przypadku podobnych wyników pierwszeństwo przyznania stypendium sportowego ma zawodnik będący w trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej.
13.W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy Poronin może zadecydować o przyznaniu Nagrody zamiast Stypendium za wyniki sportowe.
14.Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy (wrzesień-czerwiec) i jest wypłacane jest w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
15.Stypendium wynosi od 200 do 800 zł miesięcznie w kategorii seniorów.
16.Stypendium wynosi od 100 do 600 zł miesięcznie w kategorii juniorów.
17.Jedna osoba może otrzymywać tylko jedno stypendium.
18.Komisja rozpatruje wszystkie wnioski w terminie do 30 czerwca oraz wydaje pisemną rekomendację, określającą proponowaną wysokość stypendium i okres wypłacania. 19.Wójt Gminy, określając wysokość stypendium, bierze pod uwagę w szczególności osiągnięcia sportowe zawodnika oraz koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu. 20.Wójt Gminy przyznaje stypendia w liczbie i łącznej wysokości w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy. W danym roku liczba przyznawanych stypendiów nie może przekroczyć 12.
21. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany do ponownego dostarczenia do dnia 15 września Oświadczenia osoby pobierającej stypendium.
22.Wypłatę stypendium wstrzymuje się w następujących przypadkach:
1) zawodnik został czasowo zdyskwalifikowany,
2) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego związku sportowego,
3) na wniosek zawodnika,
4) niezłożenia w terminie określonym w ust. 8. Oświadczenia osoby pobierającej stypendium sportowe.
23.Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej w ust. 21. Wypłatę stypendium wznawia się po ustaniu przyczyny od najbliższego terminu płatności.
24.Stypendium cofa się w następujących przypadkach:
1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów,
2) zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów lub treningów,
3) zawodnik został zdyskwalifikowany w roku pobierania stypendium,
4) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię Gminy lub klubu sportowego.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 3574

Regulamin przyznawania wyróżnień i nagród za wyniki sportowe
1. Zawodnicy uprawiający określoną dyscyplinę sportu, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, mogą otrzymywać wyróżnienia i nagrody na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 2. Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, zamieszkałym na terenie Gminy Poronin lub pochodzących z Gminy Poronin, zrzeszonym w klubie sportowym mającym siedzibę i działającym na terenie Gminy lub posiadający licencję w klubie niemającym siedziby na terenie Gminy, ale w którym zrzeszeni są zawodnicy z terenu Gminy.
3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej, tej samej o której mowa w Regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki sportowe.
4. Przewodniczącym Komisji jest Zastępca Wójta Gminy, który kieruje jej pracami.
5. Komisja wydaje pisemną opinię.
6. Wójt Gminy przyznaje następujące wyróżnienia i nagrody:
1) dyplom za wysokie wyniki sportowe w danym roku wraz z nagrodą pieniężną,
2) statuetkę za zasługi dla sportu wraz z nagrodą pieniężną.
7. Dyplom za wybitne wyniki sportowe wraz z nagrodą pieniężną w danym roku otrzymuje zawodnik biorący udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu zgodnie z kategoriami wiekowymi poszczególnych związków sportowych.
8. W jednym roku dyplom za wysokie wyniki sportowe wraz z nagrodą pieniężną może otrzymać maksymalnie 10 osób.
9. Osoba wyróżniona dyplomem otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości od 500 do 3000 zł.
10. Wnioski do wyróżnień i nagród mogą zgłaszać: kluby sportowe, Wójt Gminy, radni Rady Gminy, Sołtysi oraz związki sportowe.
11. Wnioski można zgłaszać w terminie do 10 czerwca każdego roku. Wnioskodawca składa pisemny wniosek na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
12. Wójt przyznaje wyróżnienia i nagrody w terminie do końca czerwca każdego roku. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 3574

 

Pliki do pobrania:

UCHWAŁA NR LXIII/440/2023 RADY GMINY PORONIN.pdf
wniosek_nagroda.docx
wniosek_stypendia.docx