Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Sukces zaczyna się w przedszkolu - EFS

Gmina Poronin realizuje projekt pn. „Sukces zaczyna się w przedszkolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizatorem jest Centrum Usług Wspólnych w Poroninie.

Cele projektu:

  • utworzenie 60 nowych miejsc wychowania przedszkolnego poprzez otwarcie nowego Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Zębie dostosowanego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i wykorzystującego TIK w czasie realizacji projektu;
  • organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz rozwijających kompetencje kluczowe dla 60 dzieci w czasie realizacji programu;
  • nabycie przez 8 nauczycieli wychowania przedszkolnego kwalifikacji lub kompetencji, w tym z zakresu kompetencji cyfrowych w czasie realizacji projektu.

Okres realizacji projektu: od 02.01.2018 r. do 31.08.2019 r.

Planowane przedsięwzięcie obejmowało uruchomienie nowego 4 - oddziałowego przedszkola publicznego w budynku Szkoły Podstawowej w Zębie, w wyniku czego powstanie 60 miejsc wychowania przedszkolnego. Przedszkole jest czynne przez 10 godzin (w godz. 7 - 17). Każde dziecko ma zapewnione całodzienne wyżywienie. W przedszkolu zatrudniono 14 osób, w tym 8 nauczycieli i 4 pomoce/woźne. W ramach projektu zrealizowano dodatkowe zajęcia specjalistyczne (logopedyczne) i zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (społeczno – emocjonalne, matematyczno-techniczne, cyfrowe oraz kompetencje z zakresu języka angielskiego) z użyciem odpowiednich pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznego oprogramowania. Zajęciami objęte były wszystkie dzieci biorące udział w wychowaniu przedszkolnym. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu również mogli podnieść swoje kompetencje i skorzystać ze wsparcia na rzecz doskonalenia pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Całkowita wartość projektu: 2 011 427,30 PLN

Kwota otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 709 713,20 PLN