Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Wiem i potrafię

Gmina Poronin realizuje projekt „Wiem i potrafię” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas trwania projektu od 01.04.2020 r. do 01.08.2022 r. Obecnie trwają procedury przetargowe na dostawy robót, sprzętu i usług.

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu uczniów do wysokiej jakości edukacji w siedmiu szkołach podstawowych Gminy Poronin oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

Cele szczegółowe to:

  • rozwój umiejętności w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych poprzez realizację zajęć rozwijających, matematyczno-przyrodniczych dla 90 uczniów – „Laboratorium wiedzy i doświadczeń”,
  • rozwój umiejętności cyfrowych poprzez realizację zajęć z programowania dla 150 uczniów – „Koduję i programuję”,
  • indywidualne podejście do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych obejmujących zajęcia: rozwijające umiejętności uczenia się, socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne oraz rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla 246 uczniów – „Wsparcie na starcie”,
  • poprawa kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Poronin poprzez wyposażenie pracowni komputerowych w tych szkołach, utworzenie 2 międzyszkolnych pracowni matematyczno-przyrodniczych,
  • rozwój kompetencji i kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności zawodowych 125 nauczycieli poprzez przeprowadzenie specjalistycznych i dedykowanych szkoleń.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Poronin: SP w Małem Cichem, SP w Murzasichlu, SP w Nowem Bystrem, SP w Poroninie, SP w Stasikówce, SP w Suchem, ZSP w Zębie oraz nauczyciele pracujący w tych szkołach.

Projekt jest odpowiedzią na problemy i oczekiwania uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów i terapeutów pracujących w w/w szkołach podstawowych.

Przedsięwzięcie obejmuje utworzenie 2 międzyszkolnych pracowni matematyczno-przyrodniczych w SP w Poroninie oraz ZSP w Zębie poprzez adaptację tych sal i ich doposażenie oraz wyposażenie pracowni informatycznych w nowoczesny sprzęt komputerowy we wszystkich szkołach podstawowych, takich między innymi zestawy nowych laptopów, tabletów i komputerów stacjonarnych, monitory interaktywne, zestawy do nauki programowania i budowy robotów. Działania te podniosą atrakcyjność i jakość prowadzonych zajęć, co pozytywnie wpłynie na osiągnięcia dydaktyczne szkół, a jednocześnie przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych.

Zakup do każdej ze szkół wyposażenia i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozwoli nauczycielom na zrealizowanie podstawy programowej poprzez specjalne programy nauczania, metody dostosowane do potrzeb, możliwości oraz ograniczeń ucznia. Wyposażenie obejmuje programy multimedialne, pomoce logopedyczne, pomoce do diagnozy pedagogicznej, pomoce dydaktyczne.

Projekt w ramach zaplanowanych szkoleń nauczycieli przewiduje przeprowadzenie 10 tematów szkoleń. Tematyka tych szkoleń obejmuje zarówno część informatyczną, np. programowanie i robotyka, TIK, wykorzystanie e-materiałów jak i metody pracy i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.

Całkowita wartość projektu: 1 656 596,00 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 408 106,60 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa: 164 789, 40 zł