Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Komputer bez tajemnic - szkolenia kompetencji cyfrowych w Gminie Poronin

Gmina Poronin realizowała bezpłatne warsztaty komputerowe w ramach grantu pn. „Komputer bez tajemnic – szkolenia kompetencji cyfrowych w Gminie Poronin” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Grant realizowany był we współpracy z Fundacją Collegium Progressus w ramach projektu „Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”.

Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników programu w wieku powyżej 25 roku życia. Inicjatywa ta wpisuje się w ogólnopolskie działania zapobiegające wykluczeniu cyfrowym obywateli, a poprzez umożliwienie dostępu do szkoleń pozwala uczestnikom, zwłaszcza osobom starszym (w wieku przekraczającym 50 lat), na zapoznanie się z nowoczesnymi narzędziami komunikacji i naukę wykorzystania ich w codziennym życiu. Realizacja projektu przyczyniła się do szerokiego i powszechnego wykorzystania internetu do załatwiania różnych spraw, w tym: zawodowych, urzędowych i osobistych.