Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Nowoczesny e-urząd w Gminie Poronin

Gmina Poronin realizuje projekt pn. „Nowoczesny e-urząd w Gminie Poronin” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

Cel bezpośredni projektu to zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych w Gminie Poronin.

Cele pośrednie:

 1. podniesienie efektywności zarządzania wszelkimi zasobami szczególnie zasobami informacyjnymi Gminy Poronin,
 2. podniesienie sprawności i efektywności procesów decyzyjnych przeprowadzanych przez Urząd Gminy,
 3. podniesienie jakości i dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy,
 4. usprawnienie obsługi mieszkańców gminy w Urzędzie,
 5. efektywna promocja gminy,
 6. zwiększenie atrakcyjności gospodarczej gminy,
 7. podwyższenie kwalifikacji zasobów ludzkich.

Przedmiotowy projekt polega na wdrożeniu w Urzędzie Gminy Poronin innowacyjnego systemu w celu uruchomienia nowych 47 e-usług publicznych, co będzie wspierało rozwój społeczeństwa obywatelskiego i otwartego urzędu. W ramach projektu 33 e-usługi będą udostępnione na poziomie dojrzałości 3 (dwustronna interakcja), a 14 e-usług na udowodnionym poziomie dojrzałości 4 lub więcej, tj. na poziomie 4 (transakcja) lub na poziomie 5 personalizacja. Realizacja zaplanowanych działań wykorzystujących standardy cyfrowe oraz udostępnienie jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie przyczynią się do uproszczenia wewnętrznych procedur i ograniczenia czasu obsługi interesantów poprzez:

 1. brak konieczności wizyt w Urzędzie,
 2. możliwość załatwienia w 100% sprawy w sposób zdalny,
 3. dostępność do e-usług 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,
 4. szybkość realizacji danej sprawy.

Projekt zakłada między innymi modernizację elektronicznych obiegów dokumentów i portali mieszkańca, modernizację infrastruktury IT, modernizację strony www Urzędu Gminy Poronin, uruchomienie platformy projektowej jako elementu scalającego nowo powstałe e-usługi oraz powstanie nowej e-usługi, e-usterka, zapewniającej dwustronną interakcję na linii Urząd – Obywatel.

Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie interakcji pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorcami a pracownikami Urzędu za pomocą usług elektronicznych.

Gmina Poronin wdroży również standard WCAG 2.0 dla osób z niepełnosprawnościami.

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 2 188 244,42 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 501 458,31 zł