Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Świadczenie usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Poronin do szkół w roku szkolnym 2023/2024

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zamówienia.

ZP.271.13.2023

Świadczenie usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Poronin do szkół w roku szkolnym 2023/2024.”

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

Nr ogłoszenia: 2023/BZP 00289908

Poronin, 2023-07-05

Wójt Gminy Poronin
(-) mgr Anita Żegleń

 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi:
Świadczenie usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Poronin do szkół w roku szkolnym 2023/2024.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PORONIN
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892630
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Piłsudskiego 5
1.5.2.) Miejscowość: Poronin
1.5.3.) Kod pocztowy: 34-520
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: usc@poronin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: poronin.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Świadczenie usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Poronin do szkół w roku szkolnym 2023/2024.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5307b8f-1a5e-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00289908
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-05
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043022/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.3 Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Poronin w roku szkolnym 2022/2023 – 3 części.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00289908/01 z dnia 2023-07-05
2023-07-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

 

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://poronin.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy eZamawiający pod adresem
https://poronin.ezamawiajacy.pl Korespondencja inna niż oferta wraz z załącznikami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
platformy eZamawiający pod adresem https://poronin.ezamawiajacy.pl. Zamawiający może również komunikować się z
wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: usc@poronin.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do formularza do komunikacji. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania z Platformy eZamawiający dostępnym na
stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy. 3. Dokumenty elektroniczne,
oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy
eZamawiający udostępnionej pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej,
na adres e-mail: usc@poronin.pl. 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej w zalecanym formacie danych np.: .pdf, .doc, docx lub w jednym z formatów danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. z 2020 roku, poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320) i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Poronin,
ul. J. Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin; • inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Poronin jest pan Michał Rokicki,
ochronadanych@poronin.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Poronin do szkół w
roku szkolnym 2023/2024.” nr ZP.271.13.2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji. Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze
zm.), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie
przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2023
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00289908/01 z dnia 2023-07-05
2023-07-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

 

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ 1
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na regularnym dowozie (odwozie) uczniów z terenu Gminy
Poronin do szkół w roku szkolnym 2023/2024 oraz pełnienie opieki nad przewożonymi uczniami w trakcie realizacji
przewozów. Przewidywana liczba dni roboczych w roku szkolnym wynosi: 186 dni.
Nazwa trasy: Nowe Bystre Dudkówka – NOWE BYSTRE 61 SZKOŁA PODSTAWOWA
Długość trasy : DOWÓZ 6,5 km, ODWÓZ 6,5 km.
Maksymalna liczba osób przewidywanych do jednoczesnego przewozu (pasażerów) - 21.
Łącznie do przewozu 21 osób. Ze względu na trudne warunki terenowe Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia
przez dwa pojazdy lub przy zastosowaniu dwóch kursów.
4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-04 do 2024-06-21
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: standard emisji spalin
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00289908/01 z dnia 2023-07-05
2023-07-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

 

Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ 2
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na regularnym dowozie (odwozie) uczniów z terenu Gminy
Poronin do szkół w roku szkolnym 2023/2024 oraz pełnienie opieki nad przewożonymi uczniami w trakcie realizacji
przewozów. Przewidywana liczba dni roboczych w roku szkolnym wynosi: 186 dni.
Nazwa trasy: Stasikówka- Poronin – Ząb - Nowe Bystre – CZERWIENNE 245 SSP, SPSK, KSP - CZERWIENNE 341
(Bachledówka).
Długość trasy: DOWÓZ 17 km, ODWÓZ 17 km.
Orientacyjne punkty odbioru/dowozu dzieci (przystanki): Stasikówka, Poronin Kośne Hamry, Poronin Jesionkówka, Poronin
Dom Kultury, Poronin parking naprzeciw Urzędu Gminy, Suche, Ząb Potoczki, Ząb Remiza, Słodyczki, Nowe Bystre Górne,
Nowe Bystre, Nowe Bystre Tartak.
Maksymalna liczba osób przewidywanych do jednoczesnego przewozu (pasażerów) 16.
Łącznie do przewozu 16 osób.
Dowóz uczniów niepełnosprawnych. Jeden pojazd posiadający min. 16 miejsc siedzących dla pasażerów.
W jednym przypadku dojazd do posesji, z której należy odebrać a następnie dowieźć ucznia,
w Nowem Bystrem jest utrudniony, szerokość drogi dojazdowej od 2,5 m do 3 m, w związku
z powyższym zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez dwa pojazdy.
Dowóz i odwóz uczniów z niepełnosprawnością uzależniony jest od stanu ich zdrowia, w związku
z tym konieczne jest aby przewoźnik wykazywał potrzebną w tym celu dyspozycyjność.
Ze względu na konieczność dyspozycyjności lub trudne warunki terenowe zamawiający dopuszcza realizację zamówienia
przez więcej niż 1 pojazd lub przy zastosowaniu większej niż 1 liczby kursów.
4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-04 do 2024-06-21
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: standard emisji spalin
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00289908/01 z dnia 2023-07-05
2023-07-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

 

CZĘŚĆ 3
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na regularnym dowozie (odwozie) uczniów z terenu Gminy
Poronin do szkół w roku szkolnym 2023/2024 oraz pełnienie opieki nad przewożonymi uczniami w trakcie realizacji
przewozów. Przewidywana liczba dni roboczych w roku szkolnym wynosi: 186 dni.
Nazwa trasy – Poronin (ul. Tatrzańska, ul. Kasprowicza, ul. Kościuszki) – Suche – Ząb ( ul. Ligasówka) - NOWY TARG, ul.
Podtatrzańska 74, SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY, Al. Tysiąclecia 100, NIEPUBLICZNA
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA „NIEBIESKA KOKARDKA”, ul. Jana Pawła II 85, ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-
WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH.
Długość trasy: DOWÓZ 32 km, ODWÓZ 32 km.
Maksymalna liczba osób przewidywanych do jednoczesnego przewozu (pasażerów): 5.
Łącznie do przewozu 5 osoby. Dowóz uczniów niepełnosprawnych. Odbiór uczniów z miejsca zamieszkania. Dowóz i odwóz
uczniów z niepełnosprawnością uzależniony jest od stanu ich zdrowia, w związku z tym, konieczne jest aby przewoźnik
wykazywał potrzebną w tym celu dyspozycyjność. Wymagane będzie podpisanie umowy powierzenia danych osobowych.
Ze względu na konieczność dyspozycyjności lub trudne warunki terenowe zamawiający dopuszcza realizację zamówienia
przez więcej niż 1 pojazd lub przy zastosowaniu większej niż 1 liczby kursów.
4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-04 do 2024-06-21
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: standard emisji spalin
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzi podstawa wykluczenia z postępowania
z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu (art. 112 Pzp), dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00289908/01 z dnia 2023-07-05
2023-07-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o
której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.),
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim
rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. dowóz dzieci do placówki oświatowej o wartości co najmniej 30
000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), która zostanie potwierdzona dowodami określającymi, że usługa
została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed
wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczenia od Wykonawcy, w zakresie
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U.z 2021r. poz.
275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda
złożenia kopii licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.).
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej Zamawiający żąda złożenia wykazu wykonanych usług (wzór zał. Nr 6). W wykazie należy podać rodzaj usług, ich
wartość, daty i miejsca wykonania oraz podmioty na rzecz, których usługi te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli ze
złożonego wykazu, o którym mowa w niniejszym punkcie będzie wynikało, że Wykonawca wykonał co najmniej jedno zamówienie
polegające na wykonaniu usługi tj. dowóz dzieci do placówki oświatowej o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych).
3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda
od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie,
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. 10.A SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo), chyba że w przypadku spółki
cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do
oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkie podmioty występujące wspólnie.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, o którym mowa w punkcie 8.1.4) SWZ, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi do
realizacji których te zdolności są wymagane.
3) W przypadku, o którym mowa w punkcie 8.3.2) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą
w formularzu ofertowym oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00289908/01 z dnia 2023-07-05
2023-07-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

 

4) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość
dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie
wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza
realną kontrolą stron i których nie można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po
przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń.
Pojęcie to obejmuje takie wydarzenia, jak zamieszki, wojny, pożary powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie,
epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni.
b) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT,
c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.,
d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz
ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
e) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
f) wystąpienia zamówienia dodatkowego lub zamiennego niezbędnego do prawidłowego wykonania zamówienia
podstawowego, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia (np.
zmiany ilości uczniów przewożonych na danej trasie, zmiana przebiegu trasy, rozszerzenie bądź skrócenie trasy itp.)
g) sytuacji nadzwyczajnych związanych z koniecznością zmian przebiegu tras przewozowych na skutek remontów, awarii
lub uszkodzeń dróg, mostów bądź innych obiektów, związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-07-14 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://poronin.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-07-14 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-08-12