Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Dowóz dzieci

W roku szkolnym 2023/2024 dowóz uczniów z terenu Gminy Poronin do Katolickiej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Stefana kardynała Wyszyńskiego SPSK, Szkół Specjalnych Zawodowych Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
w Czerwiennem wykonywać będzie wyłoniona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.13.2023:

Firma Handlowo-Usługowa Maciej Pradziad
Ratułów 349, 34-407 Ratułów
telefon do kontaktu 665 715 486

Do bezpłatnego przewozu uprawnione są dzieci, dla których

1. zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

 2. na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900) obowiązkiem gminy jest:

  1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art.127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
    w którym uczeń kończy 21 rok życia;
  2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust.17, a także dzieciom
    i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  1. 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  2. 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.