Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

WOJEWODA MAŁOPOLSKI                     

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Agnieszkę Juraszek-Mroncz, doręczony 11.09.2023 r. (uzupełniony 27.09.2023 r. na wezwanie z 21.09.2023 r. wydane na podstawie art. 64 § 2 k.p.a) w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa peronu p.o. Poronin Misiagi z infrastrukturą kolejową od km 39,110 do km 39,370 w ciągu linii kolejowej nr 99 w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i budowa dwóch przystanków osobowych w km ok. 31,000 oraz km ok. 39,000 linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane". Miejsce wykonywania robót budowlanych: województwo małopolskie, powiat tatrzański, gmina Poronin, miejscowość Poronin, identyfikator działki ewidencyjnej: 121705_2.0505.2907/1, 121705_2.0505.2908/2, 121705_2.0505.2909/1, 121705_2.0505.2927/1, 121705_2.0505.2928/1, 121705_2.0505.2931/3, 121705_2.0505.2931/4, 121705_2.0505.2943/1, 121705_2.0505.2974/1, 121705_2.0505.2975/1, 121705_2.0505.2976, 121705_2.0505.56/9, 121705_2.0505.2984/3, 121705_2.0505.2984/1, 121705_2.0505.2985/2, 121705_2.0505.2985/1, 121705_2.0505.509/104, 121705_2.0505.2986/2, 121705_2.0505.2986/1, 121705_2.0505.2990/2, 121705_2.0505.2990/1.

Równocześnie Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 04 października 2023 r. postanowienia Nr 110/W/2023 znak: WI-II.7840.1.60.2023.MBB, na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami), którym nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym.

Na ww. postanowienie nie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuje się, że obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Poronin oraz w prasie lokalnej.

Informuje się, że zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomo­cnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, w godzinach pracy urzędu. Zaleca się wcześniejsze umówienie telefoniczne terminu spotkania pod numerem tel. 12 39 21 609.

Skany dokumentów złożonych wraz z wnioskiem mogą zostać udostępnione drogą elektroniczną, na wniosek przesłany za pośrednictwem operatora pocztowego lub platformy ePUAP.

Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim zapewniony jest za pośrednictwem platformy ePUAP: /ag9300lhke/skrytka, adres e-mail: wi@malopolska.uw.gov.pl oraz telefonicznie. Należy powołać znak sprawy: WI-II.7840.1.60.2023.MBB.

 

Pliki do pobrania
Obwieszczenie.pdf