Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Jednorazowa Zapomoga z Tytułu Urodzenia Dziecka „Becikowe”

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA?

  • matka lub ojciec dziecka
  • opiekun prawny dziecka
  • opiekun faktyczny dziecka

 

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe”, przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1 000,00 zł na jedno dziecko.

Aby otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, należy spełnić niżej wskazane warunki:

  • dziecko musi urodzić się żywe,

  • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł,

  • wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego, w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia,

  • kobieta musiała być pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).

Więcej informacji:

 https://www.gov.pl/web/rodzina/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka

 

Druki do pobrania:

wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

druk zaswiadczenie-lekarskie