Gmina Poronin - strefa mieszkańca

KARTA DUŻEJ RODZINY

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny.

KARTA DUŻEJ RODZINY PRZYSŁUGUJE:

  • rodzinom wielodzietnym - tj. rodzinom mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy uczą się lub studiują oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

  • rodzicowi, małżonkowi rodzica, którzy jeśli nabyli uprawnienia wynikające z programu, nie tracą ich, pomimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienia do korzystania z programu,

  • rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka oraz osobom, które osiągnęły pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli nadal się uczą,

  • rodzicom i małżonkom rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Kartę otrzyma każdy członek rodziny zamieszkały w miejscowościach na terenie gminy Poronin, któremu na podstawie wniosku zostanie ona przyznana. Karta przyznawana jest bezpłatnie.

Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25. roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka)  na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY, należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 15.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

Wniosek o przyznanie karty oraz wniosek o wydanie duplikatu karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Składając wniosek o przyznanie karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania karty, w szczególności:

  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

  2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

  3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

  4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

  5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

  6. w przypadku osób, które osiągnęły pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Dzięki Karcie Dużej Rodziny osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 % na bilety jednorazowe oraz 49 % na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 % w przypadku dzieci i 50 % w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

WYGLĄD KARTY DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny posiada jeden ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54×85,6 mm (takie jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, że znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

 

NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?

Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

2. Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna będzie tutaj: rodzina.gov.pl. 

Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

3. Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie, przysługują takie same prawa do korzystania z karty?

Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny, bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców.

4. Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki, oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki, należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty, nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

5. Co zrobić w przypadku zgubienia karty?

Aby otrzymać duplikat karty, należy się zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie i wypełnić wniosek o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny od 1 marca 2021 r. wynosi 10,00 zł (opłata za 1 kartę).

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Wniosek wraz załącznikami do pobrania: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku