Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Pomoc Materialna dla Uczniów

Zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poronin reguluje: Uchwała Nr XXV/179/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. Rady Gminy Poronin w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poronin.

Uchwała Rady Gminy Poronin nr XXV/179/2020 z dnia 24-07-2020 r.

STYPENDIUM SZKOLNE

jest świadczeniem, o które ubiegać może się rodzic, opiekun prawny, a także pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły.

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku życia;

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Formy pomocy:

 • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

 • Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

 • Uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;

 • stypendium szkolne w formie pieniężnej

Stypendium szkolne nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 (124,00 zł) ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. 99,20 zł i nie może być wyższe niż 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 (124 zł) ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. 248 zł.


Przyznanie stypendium uwarunkowane jest występowaniem
przynajmniej jednej przesłanki w rodzinie ucznia:
1) bezrobocie,
2) niepełnosprawność,
3) ciężka lub długotrwała choroba,
4) wielodzietność,
5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
6) alkoholizm lub narkomania,
7) rodzina niepełna,
8) zdarzenia losowe.

W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528,00 zł.

Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

KATALOG WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI

 1. zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie,

 2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,

 3. tornister (plecak szkolny),

 4. ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową),

 5. przybory i materiały do nauki zawodu,

 6. artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfikacją szkół,

 7. drukarka, papier, tusz do drukarki,

 8. pokrycie kosztu abonamentu internetowego (refundacja na podstawie faktur z dołączonym potwierdzeniem wpłaty za miesiąc wrzesień, w wyjątkowych przypadkach na podstawie samych potwierdzeń wpłaty),

 9. komputer,

 10. instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry,

 11. sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu,

 12. koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych, itp.

 13. koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

 14. koszty dojazdu do szkół (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów),

 15. koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru.

 16. obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego (1 parę)

 17. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego (strój sportowy to jest: koszulka, spodenki, getry dla dziewczyn – po 1szt.)

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

 • faktur VAT,
 • imiennych rachunków,
 • imiennych biletów miesięcznych,
 • dowodów wpłaty,
 • wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkole z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać:

 • nazwę wystawy,
 • datę wystawienia/sprzedaży,
 • numer dokumentu,
 • imię i nazwisko nabywcy ( wnioskodawcy)
 • pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest, by np. plecak, obuwie, koszulka, spodenki itp. miały adnotację „szkolne” lub sportowe”. W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 OBOWIĄZUJĄ DOKUMENTY ROZLICZENIOWE  ZA OKRES OD 1 LIPCA 2020 R. DO 30 CZERWCA 2021 R.

Dokumenty potwierdzające wydatki powinny być imienne (paragony nie będą uwzględniane), wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest, by na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie i obuwie, artykuł w nazwie miał adnotację „sportowe” lub „szkolne”. W przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczęcią. Odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym na nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu. Faktury błędnie wystawione nie będą uwzględnione.

Wymagane dokumenty do wniosku

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;

 • dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
  –   z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie lub oświadczenia;
  –   z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa, rachunek lub oświadczenie;
  –  z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – odcinek świadczenia, decyzja lub oświadczenie;
  –  z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie PUP lub oświadczenie;
  –  zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;

 • dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej:
  –  działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  –  działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego (w tym karta podatkowa) – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności z formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub dowody opłat składek;

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty;

 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy – zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń;

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

 • pobieranie stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości;

 • dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych;

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Ośrodek może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Zasiłek szkolny:

Warunki przyznania zasiłku szkolnego:Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnegoZasiłek szkolny może być przyznany np. w przypadku:

 • pożaru lub zalania domu lub mieszkania,

 • nagłej choroby w rodzinie ucznia,

 • śmierci rodzica lub opiekuna prawnego ucznia ,

 • nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny,

 • innych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

 Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Poronin

 • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) – art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 – 13.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) – art. 6 ust. 2 pkt 2.
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029) – art. 70 – 71.