Gmina Poronin - strefa mieszkańca

ŚWIADCZENIE – ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ

1 stycznia 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 15 maja 2015 (Dz. U. z 2015 r., poz. 995), dzięki której w przypadkach gdy dochód rodziny przekracza kwotę kryterium dochodowego uprawniającego daną rodzinę do  zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Dochód rodziny to suma dochodów  członków rodziny.

Kryterium dochodowe wynosi  674,00 zł lub 764,00 zł  na osobę na miesiąc, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami  (art. 5 ust. 3b ustawy o świadczeniach rodzinnych) to  suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:
1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków,

2) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków,

3) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego,  z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,  podzielonych przez 12.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie ustalona zgodnie z zasadą „Złotówka za złotówkę” jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Przykład:
Rodzina z trojgiem dzieci (w tym jedno jest niepełnosprawne) ubiega się o następujące świadczenia:
- 3 zasiłki rodzinne (po 124,00 zł na dzieci w wieku 5-18 lat),

- 3 jednorazowe dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (po 100,00 zł jednorazowo na dziecko),
- 1 dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95 zł miesięcznie na trzecie dziecko),
- 1 dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  (110,00 zł miesięcznie – dziecko powyżej 5 roku życia),

- 2 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (po 69,00 zł na dojazd do szkoły przez 10 miesięcy nauki szkolnej).

Łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (czyli przeciętna miesięczna wysokość wszystkich świadczeń, o które ubiega się rodzina) wynosi: 674,00 zł   to jest : 3(124 zł × 12/12) + 3(100zł × 1/12) + (95zł × 12/12) + (110 zł ×12/12) + 2(69 zł × 10/12)* = 354 zł + 25 zł + 90 zł + 100 zł + 105 zł = 739,99 zł

*liczba świadczeń razy kwota świadczenia razy liczba miesięcy, na które ustalone jest prawo do świadczenia dzielone liczbę miesięcy, na które ustalane jest prawo do świadczenia lub 12 (zgodnie z art. 5 ust. 3b ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych w tym przypadku wynosi:  764,00 zł na osobę na miesiąc, a pomnożone przez liczbę członków rodziny -  3820,00 zł  (5 × 764,00 zł).

Dochód tej rodziny na osobę w rodzinie na miesiąc wynosi 800,00 zł, a więc łączny dochód miesięczny rodziny wynosi 4000,00 zł.

Kryterium dochodowe dotyczące łącznego dochodu w tej rodzinie zostało zatem przekroczone o 180,00 zł (4000,00 zł – 3820,00 zł).

Różnica między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami  (w tym przypadku 739,99 zł) a kwotą, o którą zostało przekroczone kryterium  dochodowe rodziny (w tym przypadku 180,00 zł) wynosi 559,99 zł i jest to  miesięczna kwota, w jakiej będą wypłacane świadczenia rodzinne ustalone z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę”.

 

Więcej przykładów zastosowania na przykładach „zł za zł” znajdziesz: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/1pratyczne-przyklady-dotyczace-ustalania-prawa-do-zasilku-rodzinnego-i-dodatkow-z-zastosowaniem-mechanizmu-zlotowka-za-zlotowke