Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zagrożenia sanitarno - epidemiologiczne

Zagrożenia sanitarno epidemiologiczne- zagrożenie to wystąpić może w wyniku różnorodnych sytuacji lub zdarzeń, które mogą być zależne od działalności człowieka jak i zdarzeń nie zależnych np.:

 • uszkodzenia instalacji sanitarnych w wyniku awarii technicznych,
 • nie stosowanie prawidłowych technik składowania odpadów komunalnych,
 • skażenie terenu, ujęć wody, studni w wyniku powodzi,
 • przedostanie się ścieków do ujęć wody w wyniku awarii. Zagrożenia sanitarne w zależności od skali wystąpienia mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.

CO ROBIĆ, ABY CHRONIĆ SIEBIE I NAJBLIŻSZYCH:

 • gdy masz wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów, ujęć wody zgłoś to do właściwej terenowo stacji sanitarno - epidemiologicznej,
 • w sytuacji powodzi nie spożywaj żywności, która uległa zamoczeniu,
 • nigdy nie pij wody z ujęcia lub studni, która została zalana ani też nie spożywaj płodów rolnych oraz owoców z terenów popowodziowych,
 • nie kąp się w zbiornikach wodnych nie dopuszczonych przez służby sanitarne do kąpieli,
 • po awarii instalacji sanitarnych oczyść otoczenie ( dezynfekcja ),
 • nie spożywaj żywności z niepewnych źródeł, przeterminowanej,
 • nie pij wody z niezbadanych ujęć, źródeł,
 • zgłoś do służb sanitarnych nietypowe (nie przeznaczone do tego celu) miejsca składowania odpadów komunalnych.

ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE

Epidemia to masowe szerzenie się określonej choroby, zwłaszcza zakaźnej w zbiorowisku ludzkim w określonym czasie na obszarze, na którym choroba o tym samym nasileniu w poprzednich latach nie występowała.

Masowe szerzenie się choroby zakaźnej wśród zwierząt nazywa się epizoocją. Wystąpienie, choć jednego przypadku groźnej choroby zakaźnej może sugerować początek epidemii.

Epidemia stanowi duże zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Bakterie chorobotwórcze mogą przedostać się do naszego organizmu:

 • po przez spożycie zakażonej żywności,
 • wody,
 • poprzez kontakt z chorym człowiekiem,
 • poprzez wdychanie powietrza, w który mogą być rozpylone niebezpieczne mikroby.

OZNAKI EPIDEMII:

 • wystąpienie nagłych, szybko szerzących się masowych zachorowań lub zgonów,
 • brak skuteczności leczenia w rutynowej terapii występujących powszechnie chorób,
 • wzrost zachorowań na chorobę endemiczną, (endemia to utrzymywanie się danej choroby zakaźnej bądź nie zakaźnej na określonym terenie na tym samym poziomie).

Wystąpienie epidemii może być skutkiem bioterroru a więc świadomej działalności człowieka.

OZNAKI EPIDEMII, KTÓRA MOŻE BYĆ WYNIKIEM BIOTERRORU:

 • znaczna liczba niewyjaśnionych zachorowań, w krótkim czasie o podobnym obrazie klinicznym,
 • początek zachorowań jest nie wyjaśniony,
 • nagły i nieoczekiwany wzrost zachorowalności i umieralności z powodu znanych chorób,
 • każdy pojedynczy przypadek choroby egzotycznej u osoby, która nie opuszczała kraju,
 • jednoczesne występowanie zachorowań na podobne choroby na obszarach nie połączonych terytorialnie,
 • nietypowe źródło zakażenia: aerozol, woda, żywność.


CO ROBIĆ ABY W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHRONIĆ SIEBIE I NAJBLIŻSZYCH:

 • nie lekceważ ostrych objawów chorobowych, które wystąpiły nagle i skontaktuj się z lekarzem w celu przebadania,
 • nie lekceważ sytuacji kiedy te same objawy chorobowe, w krótkim czasie wystąpiły u ciebie i osoby lub osób, z którymi miałeś kontakt,
 • przestrzegaj terminów szczepień ochronnych,
 • skontaktuj się z lekarzem jeśli wystąpią u ciebie nagłe nietypowe objawy chorobowe a ty nie dawno powróciłeś z egzotycznego kraju.

KIEDY ISTNIEJE PODEJRZENIE EPIDEMII:

 • unikaj dużych zbiorowisk ludzkich,
 • unikaj kontaktu z osobą chorą twarzą w twarz,
 • przestrzegaj podstawowych zasad higieny osobistej,
 • rygorystycznie przestrzegaj zaleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez władze i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.

W PRZYPADKU ZAGROŻENIA EPIZOOTYCZNEGO:

 • rygorystycznie stosuj się do zaleceń, zakazów i nakazów służb weterynaryjnych i sanitarno-epidemiologicznych,
 • zgłoś przypadki zachorowań u zwierząt także w swoim gospodarstwie,
 • stosuj się do zasad kwarantanny,
 • przestrzegaj rygorystycznie zasad w zakresie utylizacji zwierząt,

pamiętaj o świadectwie miejsca pochodzenia zwierząt.