Gmina Poronin - strefa mieszkańca

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PORONIN

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poronin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Informacje dostępne również na BIP

Nasz znak: GPGiOŚ-IV.6720.1.2022 Poronin, 17.02.2022 r.

OGŁOSZENIE /OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PORONIN z dnia 17.02.2022 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poronin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Poronin Uchwały Nr XLIII/302/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poronin.

Zmiana studium obejmuje tekst i rysunki w zakresie:

  1. korekty granic administracyjnych wskazanych na rysunkach studium;

  2. dopuszczenia lokalizacji przepompowni ścieków w Murzasichlu;

  3. dopuszczenia lokalizacji wieży widokowej w rejonie Polany Zgorzelisko;

  4. zasad lokalizacji inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii;

  5. zmiany i uzupełnienia ustaleń w zakresie wskaźników urbanistycznych;

  6. uzupełnienia ustaleń w zakresie odstępstw oraz interpretacji zapisów studium na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Treść uchwały zamieszczono na stronie internetowej - BIP Urzędu Gminy Poronin: https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,2025145,uchwala-nr-xliii3022021-rady-gminy-poronin-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-przystapienia-do-spo.html

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany studium. Wnioski należy składać pisemnie
w siedzibie Urzędu Gminy Poronin
, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin, drogą pocztową lub elektroniczną, w tym za pomocą poczty elektronicznej na adres: architektura@poronin.pl, w terminie do dnia18 marca 2022 r. na powyższy adres. Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Wójt Gminy Poronin.

Na podstawie art. 34, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poronin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowych opracowań. Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie: 1) pisemnej na adres: Urząd Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin, 2) ustnie do protokołu, 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: architektura@poronin.pl, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy w terminie do do dnia18 marca 2022 r. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Poronin. Dla ww. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Informuję, że:

1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie. 2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Poronin z siedzibą ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin i są one podawane w celu składania wniosków do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poronin. 3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe. 5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym ma charakter obowiązkowy. 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 9 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych. 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: ochronadanych@poronin.pl.

 

 

Ogłoszenie umieszczono na okres 30 dni (tj. od 17.02.2022r. do 18.03.2022r.)

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poronin

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin (http://bip.malopolska.pl/ugporonin)

Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Poronin (www.poronin.pl)Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń