Gmina Poronin - strefa mieszkańca

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PORONIN

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poronin

w części P II oraz sołectwa Stasikówka dla działek ewidencyjnych nr 518 i 517/2 obręb Poronin.

Informacje dostępne również na BIP

Nasz znak: GPGiOŚ-IV.6721.1.2022 Poronin, 17.02.2022 r.

OGŁOSZENIE /OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PORONIN z dnia 17.02.2022 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poronin w części P II oraz sołectwa Stasikówka dla działek ewidencyjnych
nr 518 i 517/2 obręb Poronin

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Poronin Uchwały Nr XLIII/303/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poronin w części P II oraz sołectwa Stasikówka dla działek ewidencyjnych
nr 518 i 517/2 obręb Poronin.

Granicę obszaru objętego zmianą planu przedstawiono na załączniku nr 1 do ww. Uchwały dostępnym na BIP: https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,2025147,uchwala-nr-xliii3032021-rady-gminy-poronin-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-przystapienia-do-spo.html

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu zmiany planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia18 marca 2022 r. włącznie.

Wnioski do zmiany miejscowego planu, należy składać do Wójta Gminy Poronin w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności poczty elektronicznej.
Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin,

  • ustnie do protokołu - w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Ochrony Środowiska, pok. 23, Urząd Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: architektura@poronin.pl.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Poronin.
Dla ww. projektu zmiany planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Informuję, że:

1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie/Obwieszczenie. 2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Poronin z siedzibą ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin i są one podawane w celu składania wniosków do projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe. 5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym ma charakter obowiązkowy. 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn.
dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych. 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: ochronadanych@poronin.pl.

 

Ogłoszenie umieszczono na okres 30 dni (tj. od 17.02.2022r. do 18.03.2022r.)

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poronin

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin (http://bip.malopolska.pl/ugporonin)

Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Poronin (www.poronin.pl)

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń